Vaststelling van het minimumbedrag van het loon van de betaalde sportbeoefenaars voor 2019 - 2020

Gepubliceerd op
in
Theme

Het in artikel 2, §1, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars bedoelde loonbedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de Koning na advies van het Nationaal Paritair Comité voor de sport.

Het koninklijk besluit van 5 april 2019 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd (B.S. van 24 april 2019), bepaalt dit bedrag op 10.612 EUR voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.