Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor werknemers wanneer het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de school, of het centrum voor opvang voor personen met een handicap, te gaan als gevolg van een coronamaatregel

Gepubliceerd op
in
Theme

De wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in de gevallen waarin het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de school, of het centrum voor personen met een handicap te gaan, voert vanaf 1 oktober 2020 een recht op tijdelijke werkloosheid overmacht corona in voor werknemers die als gevolg van de coronamaatregelen hun kind(eren) zelf moeten opvangen.

Oorspronkelijk voorzag deze wet die mogelijkheid enkel wanneer er sprake was van een sluiting van het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen. Ingevolge de wet van 20 december 2020 werd de toegang tot dit stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht evenwel uitgebreid naar andere situaties waarin een werknemer zijn kind moet opvangen als gevolg van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en daardoor zijn arbeidsovereenkomst niet verder kan uitvoeren.

Werknemers kunnen van deze nieuwe regeling gebruik maken vanaf 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021.  Een koninklijk besluit kan de duur van de maatregel verlengen.

Het stelsel geeft een recht aan de werknemer om, zonder loonbehoud, van het werk afwezig te zijn wanneer, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken:

  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf of naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school sluit;
  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf of naar school kan gaan, omdat het kind verplicht afstandsonderwijs moet volgen;
  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf of naar school kan gaan, omdat het kind omwille van een andere reden in quarantaine of in isolatie moet;
  • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan;
  • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, niet langer kan genieten van de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.

Mits aan alle betrokken voorwaarden is voldaan, kan de werkgever de uitoefening van dit recht niet weigeren.

De werknemer heeft dit recht zolang het kind niet terug kan gaan naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen. Wanneer de ouders samenwonen, kan slechts één ouder voor eenzelfde periode beroep gebruik maken van dit recht.

De werknemer die van dit recht gebruik maakt, moet zijn werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Hij moet aan de werkgever ook onverwijld een attest overhandigen van het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen waaruit blijkt dat de werknemer zich in één van de opgesomde situaties bevindt (bv. aan de hand van een medisch certificaat tot bevestiging van de quarantaine of isolatie van het kind, een aanbeveling tot quarantaine of isolatie afgegeven door de bevoegde instantie of een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen dat de sluiting of de toepassing van het verplicht afstandsonderwijs bevestigt). Het attest vermeldt ook de periode van sluiting.

Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid maakt de werknemer aanspraak op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ten laste van de RVA en op de toeslag van 5,63EUR per werkloosheidsdag. Voor meer informatie in verband met het recht op uitkeringen, raden we aan de website van de RVA te consulteren.

Bron

Wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang van personen met een handicap van hun kind (B.S. 30 oktober 2020).

Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S. 30 december 2020).

Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S. 13 april 2021).