Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten

Gepubliceerd op
in
Theme

De wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang van personen met een handicap van hun kind, voert vanaf 1 oktober 2020 een recht op tijdelijke werkloosheid overmacht corona in voor werknemers wanneer de school, opvang of het centrum voor opvang voor personen met een handicap moet sluiten omwille van corona. Oorspronkelijk werd voorgesteld om de regelgeving over het corona-ouderschapsverlof die van toepassing was tot 30 september jl. te verlengen voor deze situaties maar dat voorstel werd gewijzigd naar tijdelijke werkloosheid.

Werknemers kunnen van deze nieuwe regeling gebruik maken vanaf 1 oktober 2020 tot 31 december 2020.  Een koninklijk besluit kan de duur van de maatregel verlengen.

Het stelsel geeft een recht aan de werknemer om, zonder loonbehoud, van het werk afwezig te zijn wanneer:

  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf of naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school sluit als gevolg van corona;
  • hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, omdat dit centrum sluit als gevolg van corona;
  • hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat kind niet langer opvang geniet in het kader van intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen, omdat deze dienstverlenging wordt stopgezet als gevolg van corona.

De reden waarom het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school, het opvangcentrum of de dienstverlening voor gehandicapte kinderen kan gaan, moet te wijten zijn aan de tijdelijke sluiting of stopzetting van de dienstverlening als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het kan hierbij ook gaan om een gedeeltelijke sluiting van een school of opvangcentrum (bijvoorbeeld enkel bepaalde klassen van een school worden gesloten) of een gedeeltelijke stopzetting van de dienstverlening voor gehandicapten.

De werknemer heeft dit recht zolang het kind niet terug kan gaan naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen. De werknemer die van dit recht gebruik maakt, moet zijn werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Hij moet aan de werkgever een attest overhandigen van het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen. Dat attest bevestigt de sluiting van de betrokken instelling of klas als gevolg van corona. Het attest vermeldt ook de periode van sluiting.

Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid maakt de werknemer aanspraak op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ten laste van de RVA en op de toeslag van 5,63EUR per werkloosheidsdag. 

Bron:

Wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang van personen met een handicap van hun kind (B.S. 30 oktober 2020).