Tijdelijke aanpassing van de regeling van economische werkloosheid

Gepubliceerd op
in
Theme

Op 1 juli 2020 is het koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, dat vanaf 1 september 2020 tot en met 31 december 2020, een tijdelijke overgangsregeling voor de economische werkloosheid voor bedienden invoert.

Toepassingsgebied

De werkgever die niet meer in de voorwaarden verkeert om zich ten aanzien van zijn werknemers te beroepen op de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke overmacht die verband houdt met de uitbraak van het coronavirus Covid -19, kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van zijn bedienden laten schorsen of een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren.

Voorwaarden 

De werkgever kan gebruik maken van deze overgangsregeling op voorwaarde dat hij kan aantonen dat hij in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van één van de regelingen bedoeld in hoofdstuk II/I van Titel III van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019 en dat hij de betrokken bedienden twee vormingsdagen per maand aanbiedt.

De werkgever moet bovendien gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan.

In het ondernemingsplan moet worden aangetoond dat de onderneming in het voorafgaande kwartaal een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Tevens moet de werkgever in het ondernemingsplan zich ertoe verbinden de bedienden op wie de regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of de regeling van gedeeltelijke arbeid wordt toegepast, twee vormingsdagen per maand aan te bieden. Het bedrag van het loonsupplement verschuldigd aan de bedienden, voor elke dag waarop niet wordt gewerkt wegens schorsing van de uitvoering van de overeenkomst, kan niet afwijken van het bedrag bedoeld in artikel 77/4, §7 van de wet van 3 juli 1978. De werkgever dient onverwijld een kopie van het ondernemingsplan over te maken aan de ondernemingsraad of bij gebreke daarvan, aan de vakbondsafvaardiging.

Aanvraagprocedure: formulier ondernemingsplan

De collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan (DOCX, 73.42 KB) moeten neergelegd worden bij de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De collectieve arbeidsovereenkomst of het ondernemingsplan kan ofwel per post, ofwel (indien ondertekend met E-id) via de applicatie transfer van documenten worden overgemaakt. Het ondernemingsplan moet door de onderneming niet worden overgemaakt aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO en niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Commissie "Ondernemingsplannen".

Duur  van de maatregel

Het maximaal aantal kalenderweken van respectievelijk 16 weken (volledige schorsing) of 26 weken (gedeeltelijke arbeid) voor een kalenderjaar wordt verhoogd met 8 weken.

De overgangsregeling economische werkloosheid is van toepassing in de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020.

Meer informatie

Voor meer informatie over de toepassing van de overgangsregeling economische werkloosheid kunt u terecht op website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Bron

Koninklijk besluit nr 46 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers.