Subsidies voor pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out

Gepubliceerd op

Op 15 juni 2018 heeft de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk (binnen de ondernemingen) goedgekeurd.
Dit besluit is het gevolg van het initiatief van de sociale partners dat tot stand kwam in het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018.

Een werkgever van de privésector of een paritair comité kan een subsidieaanvraag indienen ter ondersteuning van pilootprojecten die een geïntegreerde en pluridisciplinaire aanpak vooropstellen van de primaire preventie van psychosociale risico’s en burn-out in het bijzonder.

Het moet gaan om acties van collectieve aard die kunnen bestaan uit begeleiding bij het bepalen, toepassen en evalueren van preventiemaatregelen, een onderzoeksproject of de ontwikkeling van preventie- of interventietools.

De uitvoering van een psychosociale risicoanalyse of de begeleiding van individuele werknemers met een burn-out vallen er niet onder.

De projectbegeleider moet beschikken over expertise en ervaring in de materie. Hij begeleidt het proces maar staat zelf niet in voor het toepassen van de maatregelen die eruit voortvloeien.

De procedure verloopt als volgt:

  • Werkgevers dienen hun subsidieaanvraag in aan de hand van een elektronisch formulier. De sectoren doen dit per mail.
  • De Nationale Arbeidsraad (NAR), met de hulp van experten, evalueert de ingediende projecten en geeft een gemotiveerd advies aan de minister van Werk die beslist.
  • De subsidie bedraagt maximum 8.000 euro (excl. BTW) voor de projecten van werkgevers en maximum 24.000 euro voor de projecten van de sectoren. De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald.
  • Het project duurt maximaal 1 jaar.
  • Na elke cyclus volgt een evaluatie, aan de hand van evaluatieverslagen die aan het einde van het project worden overgemaakt door de aanvragers, en de procedure en werkwijze kunnen worden aangepast.

Het jaarlijks budget van 500.000 euro voor de financiering van deze subsidies is afkomstig van de reeds bestaande werkgeversbijdrage van 0,10% voor risicogroepen.

In 2018 kunnen de projecten worden ingediend vanaf 1 juli 2018 tot 15 september 2018 en worden ze uitgevoerd vanaf 15 december 2018 tot uiterlijk 14 december 2019.

Meer concrete informatie over de voorwaarden, de procedure, de rechtsgrond en de toegang tot het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de NAR: Burn-out Projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk – Wat?