Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

Gepubliceerd op

Op 24 november 2016 is het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Dit besluit zal in werking treden op 1 december 2016.

Er wordt een afdeling 6/1 ingevoegd in het voormelde koninklijk besluit van 28 mei 2003 die voorziet in een re-integratietraject op maat dat beoogt langdurig arbeidsongeschikte werknemers te begeleiden naar tijdelijk of definitief aangepast of ander werk.

Voor arbeidsongeschikte werknemers verdient het immers de voorkeur om eerst te focussen op de re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever, omdat men vaak op termijn het overeengekomen werk zal kunnen hernemen, al dan niet na een progressieve werkhervatting. Een bijkomend voordeel is dat de werknemer dan kan worden gere-integreerd in een professionele context die hem vertrouwd is en bij collega’s en een werkgever die hij kent en waarmee hij een band heeft, wat de kansen op een vlotte re-integratie verhoogt.

In dit re-integratietraject is een sleutelrol weggelegd voor de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, die niet alleen de arbeidsomstandigheden en het werk in een bepaalde onderneming kent, maar ook kan fungeren als gekend aanspreekpunt voor werkgever en werknemer. Hij maakt ook deel uit van een multidisciplinair team binnen de interne of externe preventiedienst. Dit laat toe om indien nodig bv. ook ergonomen of preventieadviseurs gespecialiseerd in psychosociale aspecten in te schakelen.

In deze nieuwe afdeling 6/1 worden alle stappen van het individueel re-integratietraject vastgelegd en wordt daarnaast de nodige aandacht besteed aan het collectief kader, in de vorm van een re-integratiebeleid dat op ondernemingsniveau moet worden uitgewerkt.

Een uitgebreide toelichting daarover is beschikbaar in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Algemene beginselen > Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers > Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.