Optrekking maximale duur verlof voor mantelzorg per zorgbehoevende persoon vanaf 1 september 2021

Gepubliceerd op

Vanaf 1 september 2021 wordt de maximale duur van het verlof voor mantelzorg per zorgbehoevende persoon opgetrokken naar drie maanden volledige onderbreking of zes maanden 1/5de of halftijdse vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties. De maximumduur van het verlof voor mantelzorg over de gehele beroepsloopbaan wijzigt niet.

Huidige regels

Momenteel is het recht op verlof voor mantelzorg van een werknemer beperkt tot één maand volledige schorsing van de uitvoering van de (voltijdse of deeltijdse) arbeidsovereenkomst (= een volledige onderbreking van de arbeidsprestaties) per zorgbehoevende persoon of twee maanden vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties tot 1/5de of de helft per zorgbehoevende persoon.

Een werknemer die erkend mantelzorger is van een zorgbehoevende persoon kan momenteel in het kader van het recht op verlof voor mantelzorg voor die persoon dus ofwel de uitvoering van zijn (voltijdse of deeltijdse) arbeidsovereenkomst gedurende één maand volledig schorsen, ofwel zijn voltijdse arbeidsprestaties gedurende twee maanden verminderen met een vijfde of de helft.

Over de gehele beroepsloopbaan bedraagt het recht op de volledige onderbreking maximum zes maanden en het recht op de vermindering van de arbeidsprestaties maximum twaalf maanden. Een werknemer kan in het kader van het verlof voor mantelzorg over zijn gehele beroepsloopbaan dus maximum het equivalent van zes maanden volledige onderbreking opnemen.

Uitbreiding vanaf 1 september 2021

Het koninklijk besluit van 20 juli 2021, dat op 20 augustus 2021 in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt en op 1 september 2021 in werking treedt, voorziet nu in de optrekking van de maximale duur van het verlof voor mantelzorg per zorgbehoevende persoon.

Het verlof voor mantelzorg wordt meer bepaald opgetrokken van één maand volledige onderbreking of twee maanden vermindering van de arbeidsprestaties per zorgbehoevende persoon naar drie maanden volledige onderbreking of zes maanden vermindering van de arbeidsprestaties per zorgbehoevende persoon.

Het koninklijk besluit legt ook de voorwaarden en regels hiervoor vast. De volledige onderbreking moet worden opgenomen per maand of een veelvoud hiervan en de vermindering van de arbeidsprestaties per twee maanden of een veelvoud hiervan. Per kennisgeving aan de werkgever kan de werknemer slechts één aaneengesloten periode van verlof voor mantelzorg vragen.

De uitbreiding van de maximale duur van het verlof voor mantelzorg per zorgbehoevende persoon treedt in werking op 1 september 2021 en geldt voor de kennisgevingen met betrekking tot het verlof voor mantelzorg die vanaf die datum bij de werkgever worden ingediend.

Vanaf 1 september 2021 kan een werknemer die erkend mantelzorger is van een zorgbehoevende persoon in het kader van het recht op verlof voor mantelzorg voor die persoon dus ofwel de uitvoering van zijn (voltijdse of deeltijdse) arbeidsovereenkomst gedurende drie maanden volledig schorsen, ofwel zijn voltijdse arbeidsprestaties gedurende zes maanden verminderen met 1/5de of de helft. De werknemer kan beide opnamevormen ook combineren (uiteraard rekening houdend met de regels inzake opsplitsing), voor zover het verlof voor mantelzorg dat hij voor deze zorgbehoevende persoon opneemt niet meer bedraagt dan het equivalent van drie maanden volledige onderbreking.

De maximale duur van het verlof voor mantelzorg over de gehele beroepsloopbaan van de werknemer (max. zes maanden volledige onderbreking en twaalf maanden vermindering van de arbeidsprestaties) is niet gewijzigd. Het totale verlof voor mantelzorg over de gehele beroepsloopbaan van de werknemer blijft met andere woorden beperkt tot (het equivalent van) maximum zes maanden volledige schorsing.

Bronnen

  • Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, artikelen 100ter en 102ter.
  • Wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers, B.S. 2 juli 2019.
  • Koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger, B.S. 25 juni 2020.
  • Koninklijk besluit van 20 juli 2021 houdende uitvoering van artikel 100ter, § 3, tweede lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 20 augustus 2021.