Oprichting van een commissie van goede diensten voor het ambassadepersoneel

Gepubliceerd op
Enkele weken geleden werd binnen de FOD Werkgelegenheid een commissie van goede diensten opgericht die de geschillen moet regelen tussen de personeelsleden van de ambassades en hun werkgevers.

Sedert verscheidene jaren werd bij geschillen tussen de ambassades en hun personeelsleden een beroep gedaan op de directeur-generaal van het Toezicht op de Sociale Wetten. In de meeste gevallen ging het om de niet-naleving van de Belgische wetgeving en meer bepaald de sociale en fiscale wetgeving.

Ter herinnering : zonder afbreuk te doen aan hun privileges en hun onschendbaarheid hebben de ambassades en alle personen die deze privileges en onschendbaarheid genieten, de plicht de wetten en reglementen na te leven van de staat waar de ambassade zich bevindt.

De inspectiediensten hebben een brief opgesteld voor de ambassadeur, waarin deze wordt gevraagd de Belgische wetgeving na te leven. Meer kon het bestuur niet doen, want –in tegenstelling tot wat mogelijk is bij Belgische ondernemingen- mogen de inspecteurs niet binnenstappen in een ambassade om het personeel of de werkgever te ondervragen. Artikel 22 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer bepaalt dat personeelsleden van de lokale overheid uitsluitend toegang hebben tot de ambassade met instemming van het hoofd van de ambassade.

In juni 2011 werd de goedkeuring van het verdrag nr. 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende waardig werk voor huispersoneel beschouwd als een grote stap voorwaarts.

In oktober 2011 werd een seminarie georganiseerd door de vakbonden. Daar ontstond de bereidheid om een commissie voor goede diensten op te richten. Een ministeriële omzendbrief is in werking getreden op 23 mei 2013. Deze omzendbrief werd ondertekend door de Minister van Werk, de Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

De commissie bestaat uit leden van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid, de FOD Financiën, de FOD Buitenlandse Zaken , de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid, de Toezicht op de Sociale Wetten FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de vakbondsorganisaties.

Deze commissie heeft voor het eerst vergaderd op 3 juli 2013. Ze werd voorgezeten door de directeur-generaal van het Toezicht op de Sociale Wetten.


De oprichting van deze commissie is een eerste stap in een poging om de situatie tussen personeelslid en werkgever te verbeteren.

De belangrijkste taken van de commissie bestaan erin de huidige geschillen te analyseren en adviezen te formuleren om -in de mate van het mogelijke- de geschillen in der minne te regelen ; ze moeten ook de ambassades op de hoogte brengen van hun verplichtingen (een gedragscode voorstellen aan de diplomatieke missies) en adviesvoorstellen formuleren om de werkomstandigheden van het personeel van de ambassade te verbeteren.

Met deze initiatieven zal de commissie ervoor ijveren de rechten van de betrokken partijen te waarborgen en hun relaties te verbeteren binnen een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect.