Opheffing van een aantal notificatieverplichtingen aan de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk

Gepubliceerd op

Het koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot opheffing van diverse bepalingen betreffende notificaties aan de met het toezicht belaste ambtenaar die in toepassing van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek werd aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2018.

Dit koninklijk besluit schaft een aantal notificatieverplichtingen van de werkgever aan de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht voor het Welzijn op het Werk af:

  • Het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk moet niet meer verzonden worden aan de inspecteurs, maar moet enkel door de werkgever ter hunner beschikking worden gehouden.
  • Bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving is er geen voorafgaande notificatie meer nodig bij de inspecteurs.
  • Bij de productie en het gebruik van waterstofcyanide is er geen voorafgaande notificatie meer nodig bij de inspecteurs. De werkgever zal deze gegevens wel moeten opnemen in een register dat ter beschikking wordt gehouden van de inspecteurs.
  • Bij het hanteren van een afwijkende grenswaarde voor werknemers die worden blootgesteld aan chemische agentia volgens een patroon dat afwijkt van het normale, is het niet meer nodig om dit te melden aan de inspecteurs, men moet dit enkel opnemen in een register dat ter beschikking wordt gehouden van de inspecteurs.

Dit koninklijk besluit treedt in werking op 8 maart 2018.