Onthaal en begeleiding van nieuwe werknemers

Gepubliceerd op

Op 10 mei 2007 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende het onthaal en de begeleiding van werknemers met betrekking tot de bescherming van het welzijn bij de uitvoering van hun werk.

Het onthaal van nieuwe werknemers maakt voortaan deel uit van het door de werkgever te voeren welzijnsbeleid. Het lid van de hiërarchische lijn dat door de werkgever werd aangeduid om dit onthaal te organiseren, tekent een document onder zijn naam waaruit blijkt dat de nodige inlichtingen en instructies werden verstrekt, met betrekking tot het welzijn op het werk, wat samengaat met zijn taak om te waken over de naleving van de instructies en het zich ervan vergewissen of de werknemers de inlichtingen goed hebben begrepen en in praktijk brengen.
De werkgever blijft steeds de eindverantwoordelijke. Hij kan ook zelf het onthaal organiseren. In dat geval moet hijzelf het hierboven bedoelde document ondertekenen.
De preventiedienst houdt het betrokken document bij.

De nieuwe werknemers moeten tevens begeleid worden door een ervaren werknemer, die hiertoe wordt aangeduid door de werkgever of een lid van de hiërarchische lijn.

Het doen van voorstellen rond de begeleiding van nieuwe werknemers is opgenomen in de opdrachten van de preventiedienst.

Het nieuwe KB is in werking getreden op 20 mei 2007.

Naar aanleiding van dit koninklijk besluit zal de CAO nr 22 van 26 juni 1975 betreffende het onthaal en de aanpassing van de werknemers in de onderneming, waarin minimale voorwaarden bepaald worden waaraan het onthaal moet voldoen, geactualiseerd worden binnen de Nationale Arbeidsraad.