Nieuwigheid betreffende de openbaarheid van sectorale verzekeringen

Gepubliceerd op
Op 17 december 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan die belangrijke gevolgen heeft voor de reikwijdte van de algemeen verbindend verklaring van sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) die opdrachten toevertrouwen aan een marktdeelnemer.

Volgens het Hof kan de overheid deze CAO’s slechts algemeen verbindend verklaren indien de aanwijzing van de marktdeelnemer op een transparante wijze is gebeurd.

Deze transparantieverplichting impliceert een adequate openbaarheid waardoor mededinging kan plaatsvinden.

Om gevolg te geven aan de eisen van het Hof heeft onze Federale Overheidsdienst beslist een procedure in te stellen die ervoor zorgt dat er openbaarheid wordt gegeven aan de intentie van de sociale partners om een sectoraal voordeel in te voeren waarvoor de tussenkomst van een marktdeelnemer noodzakelijk is.

Hierdoor zal elke geïnteresseerde marktdeelnemer zich kunnen doen kennen en een offerte kunnen maken, alvorens de sociale partners een keuze maken.

Over welke CAO’s gaat het?

Het arrest heeft betrekking op CAO’s die algemeen verbindend zullen worden verklaard bij Koninklijk besluit en die:

- een opdracht toevertrouwen aan een marktdeelnemer;
- of die aan een derde, meestal het Fonds voor bestaanszekerheid, de opdracht geven om een marktdeelnemer te kiezen en met deze een contract te sluiten.

Het betreft in het bijzonder CAO’s die een sectorale hospitalisatieverzekering of een aanvullend sectoraal pensioenstelsel invoeren.

Wat is een marktdeelnemer?

Een marktdeelnemer is een dienstverlener die prestaties levert tegen een vergoeding, bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij.

Op welke wijze wordt de openbaarheid georganiseerd?

Van zodra een paritair comité overweegt een CAO te sluiten waarin een opdracht op exclusieve wijze wordt toevertrouwd aan een marktdeelnemer wordt een bericht op deze website gepubliceerd.

In dit bericht zal melding worden gemaakt van de intentie van de sector om dergelijke CAO te sluiten, van de te dekken risico’s, van het aantal betrokken werknemers, van een budgettaire marge, van de gegevens van de contactpersoon en van de deadline voor het indienen van de offertes.

De geïnteresseerde verzekeringsmaatschappijen kunnen zich richten tot de contactpersoon voor verdere informatie.

Via deze link vindt u de lijst van de gepubliceerde berichten.

Referentie: Arrest van 17 december 2015, Unis, C-25/14