Nieuwe cao 90/4: wijzigingen in de modelformulieren voor de bonusplannen

Gepubliceerd op
in
Theme

De sociale partners die zetelen in de Nationale Arbeidsraad hebben op 22 februari 2022 de cao nr. 90/4 gesloten. 

Deze cao wijzigt de verplichte modelformulieren van toetredingsakte (DOCX, 30.03 KB) en van cao (DOCX, 31.68 KB).

Wat wordt er concreet gewijzigd? 

  • Wanneer het bonusplan een doelstelling bevat die betrekking heeft op het welzijn van de werknemers, zoals de vermindering van het ziekteverzuim of het aantal arbeidsongevallen, moet de werkgever voortaan het globale preventieplan en het lopende jaaractieplan samen met het bonusplan bezorgen aan de griffie. 

    Het volstaat dus niet langer om enkel te verklaren dat er een preventieplan in de onderneming bestaat. Het preventieplan en het jaaractieplan moeten samen met het bonusplan neergelegd worden bij de griffie.
     
  • Wanneer het bonusplan een doelstelling bevat met betrekking tot de mobiliteit, zoals een stijging van het aantal werknemers dat gebruik maakt van het mobiliteitsbudget, moet de werkgever op erewoord verklaren dat er een fietsvergoeding wordt toegekend aan werknemers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer.

 
Belangrijk: deze wijzigingen zijn enkel van toepassing indien een werkgever in zijn bonusplan doelstellingen wenst op te nemen die betrekking hebben op het welzijn en/of de mobiliteit van de werknemers. 
 
Indien het bonusplan geen dergelijke doelstellingen bevat, verandert er niets. 

Vanaf wanneer moet een werkgever gebruik maken van de gewijzigde modelformulieren?

De cao nr. 90/4 is in werking getreden op 22 februari 2022. De gewijzigde modelformulieren zijn beschikbaar op onze website. 
 
Belangrijk: de administratie voorziet in een overgangsperiode tot 1 juni 2022. 

Dit betekent dat de oude modelformulieren (van toetredingsakte en van cao) nog steeds kunnen worden gebruikt en door de griffie zullen worden aanvaard voor alle akten en cao’s gesloten voor 1 juni 2022. 
 
Deze overgangsperiode geldt eveneens voor de bonusplannen die online worden neergelegd via www.bonusplannen.be

Werkgevers kunnen blijven gebruik maken van deze website, die ondertussen zo snel mogelijk zal worden aangepast aan het gewijzigde model van toetredingsakte.

Ter herinnering: zorg ervoor dat het bonusplan tijdig wordt neergelegd!

Een bonusplan moet nog steeds worden neergelegd alvorens 1/3de van de referteperiode is verstreken.
 
Bonusplannen die worden ingevoerd voor het kalenderjaar 2022 moeten dus ten laatste op 30 april 2022 neergelegd worden bij de griffie.
 
Werkgevers die hun bonusplan invoeren via toetredingsakte wordt ten zeerste aangeraden om dit online te doen via www.bonusplannen.be

Bonusplannen die via deze website worden neergelegd, worden gemiddeld binnen de 14 dagen aan het bevoegde paritair comité overgemaakt. De griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen kan deze termijn niet garanderen voor toetredingsakten die op papier werden ingediend.