Nieuw KB brandpreventie op arbeidsplaatsen

Gepubliceerd op

Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2014. Het treedt in werking op 3 mei 2014.

Dit koninklijk besluit heft gedeeltelijk artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) op, om zo de verplichtingen van de werkgever beter uit te kunnen werken via het voeren van een brandpreventiebeleid gebaseerd op het dynamisch risicobeheersingssysteem en de hiërarchie van preventiemaatregelen, gedefinieerd door de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers.

Dit nieuwe koninklijk besluit voert de verplichting in om een risicoanalyse uit te voeren en verduidelijkt de risicofactoren die tenminste in rekening moeten gebracht worden tijdens de uitvoering van deze analyse. De werkgever moet, op basis van de resultaten van analyse van de risico’s eigen aan de onderneming, een geheel van preventiemaatregelen nemen, met als doel, volgens hiërarchie:

  1. brand voorkomen;
  2. de veiligheid en indien nodig de snelle evacuatie verzekeren van de werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in gevaar te brengen;
  3. vlug en efficiënt elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden;
  4. de schadelijke gevolgen van een brand beperken;
  5. de tussenkomst van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken.

Het koninklijk besluit legt echter nog een zeker aantal specifieke preventiemaatregelen op. Onder andere:

  • Het legt elke werkgever op om een brandbestrijdingsdienst op te richten waarvan de samenstelling en de middelen worden bepaald in functie van de aard van de activiteiten, het aantal personen dat aanwezig kan zijn in de onderneming, het specifiek brandrisico, de uit te voeren preventiemaatregelen en de middelen waarover de openbare hulpdiensten beschikken.
  • Het voorziet bepalingen betreffende evacuatiewegen, uitgangen, nooduitgangen en nooddeuren.
  • De reglementaire bepalingen op gebied van opleiding en informatie van werknemers, periodieke controles en aankoop en gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand, werden ontwikkeld om te beantwoorden aan de doelstellingen die worden opgelegd door de Codex welzijn op het werk op gebied van deze materies.
  • Het koninklijk besluit houdt rekening met situaties waarin verschillende ondernemingen aanwezig zijn op eenzelfde arbeidsplaats en deze waar werkzaamheden worden uitgevoerd door externe ondernemingen, via het veralgemenen van de praktijk van de vuurvergunning.
  • Om zich te verzekeren van het beheersen van alle elementen die samen het brandpreventiebeleid vormen, wordt de werkgever gevraagd om procedures te ontwikkelen (onder andere voor de evacuatie, het gebruik van beschermingsmiddelen) en een brandpreventiedossier bij te houden bestaande uit een geheel van documenten, waarvan de lijst is vastgelegd door het besluit.

Voor de eisen in verband met de constructie van gebouwen, blijven de bepalingen van artikel 52 van het ARAB van toepassing. Ze zullen worden aangepast in een later volgend koninklijk besluit.