Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven – Wijziging van het recht op uitkeringen vanaf 1 februari 2023

Gepubliceerd op

Bij de begrotingsopmaak 2023-2024 heeft de Federale Regering beslist om te besparen op het tijdskrediet, de thematische verloven en de loopbaanonderbreking. Zodoende voorziet het koninklijk besluit van 26 januari 2023 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking nu in een reeks maatregelen op het vlak van de uitkeringen, die (behoudens uitzondering) van toepassing zijn op de aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 1 februari 2023.

1. Tijdskrediet met motief voor de zorg van zijn kind

  • Verlaging van de leeftijdgrens t.a.v. het kind van 8 naar 5 jaar voor de toekenning van onderbrekingsuitkeringen bij voltijds tijdskrediet. Voor de onderbrekingsuitkeringen bij het 1/5de en 1/2de tijdskrediet blijft de leeftijdsgrens van 8 jaar behouden;
  • Verlaging van de maximumperiode waarvoor onderbrekingsuitkeringen kunnen worden toegekend van 51 naar 48 maanden en dit voor alle opnamevormen (voltijds tijdskrediet, 1/5de en halftijds tijdskrediet). Deze maatregel is ook van toepassing op de tijdskredieten die uiterlijk op 31 januari 2023 zijn aangevangen, voor zover de werknemer op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet voor de zorg van zijn kind tot de leeftijd van acht jaar heeft opgenomen. De werknemer heeft evenwel het recht om de bij de werkgever aangevraagde periode van tijdskrediet in te korten met het aantal maanden waarvoor hij geen uitkering zal krijgen. De werkgever kan deze vroegtijdige eenzijdige beëindiging van het betrokken tijdskrediet niet weigeren.

Daarnaast wordt vanaf 1 juni 2023 de anciënniteitsvereiste van tenminste 24 maanden voor de toekenning van onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet met motief voor de zorg van zijn kind tot de leeftijd van 5 of 8 jaar opgetrokken naar tenminste 36 maanden.

2. Tijdskrediet (alle motieven): invoering van een tewerkstellingsvoorwaarde

De werknemer die uitkeringen wil genieten in het kader van een voltijds tijdskrediet moet voltijds tewerkgesteld zijn geweest gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever of in een deeltijdse arbeidsregeling tewerkgesteld zijn geweest gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan deze kennisgeving.

De werknemer die uitkeringen wil genieten in het kader van een halftijds tijdskrediet moet voltijds tewerkgesteld zijn geweest gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving. Dit geldt met name voor de deeltijdse werknemer (bv. 3/4de) die een halftijds tijdskrediet wil genieten.

De tewerkstellingsvoorwaarde voor het 1/5de tijdskrediet en voor de landingsbanen (= het tijdskrediet eindeloopbaan) wijzigt niet.

3. Afschaffing van de anciënniteitstoeslagen en leeftijdsgebonden supplementen

Het verhoogde bedrag gekoppeld aan een anciënniteit van minstens 5 jaar bij de werkgever dat werd toegekend aan de werknemers in voltijds of halftijds tijdskrediet en aan de werknemers van de autonome overheidsbedrijven in voltijds of halftijds tijdskrediet wordt afgeschaft.

Het verhoogde bedrag toegekend aan de werknemers van 50 jaar en ouder die een halftijdse, 1/5de of 1/10de loopbaanvermindering opnemen in het kader van een thematisch verlof wordt in alle sectoren afgeschaft.

Dit koninklijk besluit brengt geen wijzigingen aan op het vlak van het recht op verlof, met als gevolg dat de werknemer in bepaalde situaties wel recht op verlof zal hebben (bij zijn werkgever), maar geen recht op uitkeringen (meer) vanwege de RVA.

Voor meer informatie kunt u de website van de RVA raadplegen en meer bepaald het nieuwsbericht en het infoblad T160.

Bron: Koninklijk besluit van 26 januari 2023 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking (BS 31 januari 2023).