Kris Peeters vraagt voorzitters paritaire comités optimalisatieoefening

Gepubliceerd op

Vicepremier en minister van werk, economie en consumentenaangelegenheden Kris Peeters vraagt in een brief aan de voorzitters van de paritaire comités om voorstellen voor de hervorming van het paritair landschap. Dat die hervorming aan de orde is, staat in het regeerakkoord en in de beleidsnota 2016 van de minister. “Het landschap is voortgesproten uit een historische realiteit die inmiddels is veranderd,” aldus de Vicepremier: “We moeten het nu in overeenstemming brengen met de dynamiek van het sociaal overleg van vandaag , uiteraard met respect voor de loon- en arbeidsvoorwaarden die nu gelden en zonder de continuïteit in het gedrang te brengen. Dit is een opportuniteit voor de kwaliteit van het sociaal overleg. Het moet een traject opleveren naar een structuur die het overleg in de 21ste eeuw past.

Een paritair comité is een Belgisch overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) en op het toezicht op de uitvoering ervan. Elke bedrijfstak heeft een paritair comité. Dat is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties.

Het paritair comité heeft als opdracht cao’s te sluiten. Dat zijn akkoorden die bindend zijn voor de hele sector. Zo worden overeenkomsten gesloten over voor het bepalen van minimumlonen voor de sector. Het paritair comité tracht ook geschillen tussen werkgevers en werknemers te voorkomen of zoekt er oplossingen voor. Het adviseert de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de regering. Op 1 januari 2015 waren in de 170 paritaire comités en subcomités 5.344 mandaten te begeven. De mandaten werden ingenomen door 2.932 personen, van wie 2.159 mannen en 773 vrouwen.

Herschikking overwegen

We moeten nu, zoals het regeerakkoord en mijn beleidsnota 2016 vooropstellen, de systematiek van paritaire comités optimaliseren om zo beter in te spelen op de huidige dynamiek van het sociaal overleg”, zegt Kris Peeters. De Vicepremier wijst op 4 aandachtspunten. Zo vermindert de complexiteit van de bestaande werkwijze de mobiliteit in de arbeidsmarkt, weerspiegelt deze structuur niet altijd de economische realiteit en sporen paritaire comités niet langer met de manier waarop ondernemingen gestructureerd zijn en met de eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden.

In zijn brief aan de voorzitters van de paritaire comités vraagt minister Peeters dat zij tegen 30 juni de paritaire (sub)comités die zij voorzitten tegen het licht te houden in functie van mogelijke verbeteringen. Hij vraagt dit te doen in samenspraak met de sociale partners en collega’s voorzitters “met wie een herschikking kan worden overwogen, prioritair van de comités van arbeiders en bedienden.” Vicepremier Peeters stelt nog dat “absoluut vermeden moet worden dat er tijdens het proces van verbetering een vacuüm zou ontstaan als gevolg van juridische moeilijkheden of onenigheid onder sociale partners”.

Bron: Persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk