Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: verslag 2019 en advies over zelfstandige arbeid

Gepubliceerd op

Zoals elk jaar in juni, publiceert de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid zijn verslag over de situatie op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten en over haar vooruitzichten op middellange termijn.

Dit jaar wordt in dat verslag bijzondere aandacht besteed aan de veranderingen die zich sinds de financiële crisis van 2008 voordeden. Die analyse wordt aangevuld met een overzicht van de beleidsmaatregelen die werden genomen ingevolge de aanbevelingen van de Raad en de verschillende internationale organen.

Op een meer prospectieve wijze heeft de Raad een reeks uitdagingen onderzocht die het werkgelegenheidsbeleid zal moeten aangaan.

De Raad heeft het dus over : de spanningen en mismatches tussen arbeidsaanbod en arbeidsvraag, de mobiliteit van de werknemers, de digitalisering en de polarisatie van de werkgelegenheid, en het onderwijs en de permanente opleiding.

Ten slotte blijkt de arbeidsmarktparticipatie veel lager te zijn dan het Europese gemiddelde. Indien dit niet wordt aangepakt, zullen de gevolgen voor het groeipotentieel en voor de financiering van de sociale bescherming, van de vanaf het begin van het volgende decennium verwachte afname van de bevolking op arbeidsleeftijd, versterkt worden.

Op verzoek van de sociale partners en van de heer Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking, onderzocht de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) bovendien de tendensen en determinanten van het verloop van de zelfstandige werkgelegenheid. Het verslag behandelt ook de sociale bescherming en de inkomens van de zelfstandigen, alsook de beperkingen en uitdagingen die aan dat statuut verbonden zijn (inzake ontwikkeling van nieuwe arbeidsvormen, sociale bescherming en keuzemogelijkheden tussen de stelsels). 

Dit verslag, het advies over  zelfstandige arbeid en de overige publicaties van de Raad zijn te vinden op de site van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.