Het Belgische voorzitterschap: vergadering van het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC)

Gepubliceerd op
in

Op 7 en 8 mei vindt de vergadering van het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) plaats.  

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 

Wat is het SLIC? 

SLIC staat voor “Senior Labour Inspectors’ Committee”. In het Nederlands is dat het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie. 

Het SLIC brengt advies uit over alles wat te maken heeft met handhaving van de EU-wetgeving over gezondheid en veiligheid op het werk door de lidstaten.  

Het SLIC bestaat uit vertegenwoordigers van de arbeidsinspectiediensten uit alle lidstaten.  

Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) kwam in 1982 voor het eerst op informele wijze bijeen om de Europese Commissie bij te staan bij het toezicht op de handhaving van de EU-wetgeving op nationaal niveau.  

De plenaire vergaderingen van het SLIC worden om de zes maanden gehouden in de EU-lidstaat die voorzitter van de Raad van de EU is. Tijdens deze vergaderingen worden de SLIC-adviezen bekrachtigd. 

De 85ste vergadering van het SLIC 

Op 7 en 8 mei gaat de 85ste bijeenkomst door van het “Senior Labour Inspectors Committee” door in Brussel.  

Op 7 mei vindt de plenaire vergadering plaats van de leden van het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie van de lidstaten geleid door de Europese Commissie.  

De dag er na wordt een thematische dag georganiseerd. De dag staat in het teken van de ontwikkeling van een efficiënte en doeltreffende strategie van de nationale arbeidsinspecties (NLI) voor de handhaving van de veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) van werknemers die zijn blootgesteld aan gevaarlijke chemische agentia, met name kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische chemische stoffen (CMR). 

Kanker is de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerde sterfgevallen in de EU, met naar schatting 100 000 sterfgevallen door beroepskanker per jaar. Daarom zijn acties ter bestrijding van kanker op de werkplek belangrijke onderdelen van het EU-plan "Kanker bestrijden" en in overeenstemming met de EU-Roadmap on Carcinogens 2020-2024. 

Binnen het strategisch kader voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) 2021-2027 zal de methodologie voor het aanpakken van gevaarlijke stoffen verder worden bijgewerkt om verdere efficiëntie te identificeren bij het vaststellen van grenswaarden in het besluitvormingsproces. 

Bovendien zal het SLIC doorgaan met het stroomlijnen van de interface tussen de regelgeving over veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) en die over de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen van chemische stoffen  (REACH), in overeenstemming met de benaderingen “One Substance, One Assessment” en “Better Regulation.” De uitwisseling van beste praktijken en handhavingsbenaderingen is een prioriteit van het SLIC-werkplan 2021-2024.