Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie: een terugblik op de eerste maand. 

Gepubliceerd op
in

De eerste maand van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zit erop. De FOD Werkgelegenheid organiseerde in samenwerking met de FOD Sociale Zekerheid, drie grote evenementen op het vlak van werkgelegenheid en sociaal beleid. Daarnaast waren onze collega’s betrokken bij de onderhandelingen over belangrijke wetgevende dossiers.  

Informele EPSCO-Raad: Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 

Van 10 tot en met 12 januari 2024 vond de informele EPSCO-bijeenkomst plaats in Namen. Deze eerste informele Raad van het Belgische voorzitterschap bracht de Ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken van alle EU-lidstaten samen met de Europese Commissie, het Europees Parlement, de ministers van de EFTA-landen en de twee kandidaat-lidstaten, de sociale partners en het maatschappelijke middenveld. 

Tijdens de eerste dag werd de toekomstige strategische agenda voor de EU besproken. Daarbij werd het belang van de Europese pijler van sociale rechten benadrukt. De ministers, sociale partners en andere afgevaardigden bespraken welk beleid nodig is om de arbeidsmarkten en het sociale stelsel, maar ook de economie in het algemeen, binnen de EU toekomstbestendig, robuuster en beter bestand tegen onvoorziene schokken te maken, en hoe de sociale dialoog in dat opzicht een grotere rol kan spelen. In verschillende werkgroepen werd specifiek verder gediscussieerd over de tekorten op de arbeidsmarkt, sociale bescherming en sociale diensten.  

Tijdens de tweede dag werd er over de EU-grenzen heen gekeken. Het wereldwijd bevorderen van arbeids- en sociale rechten is de sleutel tot het behoud van het sociale model van de EU op de lange termijn, en meer beleidssamenhang op mondiaal niveau is daarom van het grootste belang. ILO-directeur Gilbert Houngbo nam aan de vergadering deel, samen met de ministers van de kandidaat-Lidstaten Oekraïne en Moldavië. 

Tenslotte stond een discussie over de rol van sociale investeringen op het programma, waarbij het belang van een goede samenwerking tussen de ministers van financiën en die van werk en sociale zaken werd benadrukt.  

Lees verder over wat er werd besproken tijdens deze informele EPSCO-Raad

Bekijk alle foto's van het evenement.

Eerlijke Mobiliteit in de EU en de rol van de Europese Arbeidsautoriteit 

Op 25 januari 2024 vond een conferentie plaats in Brussel om het werk van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) te promoten en bij te dragen aan de evaluatie van de werking ervan.

Het belang van een efficiënte en eerlijke mobiliteit op de Europese arbeidsmarkt werd in de verf gezet. ELA ondersteunt onder meer gezamenlijke inspecties, waarbij inspecteurs van de ene Lidstaat hun collega’s uit andere Lidstaten bijstaan. Informatievoorziening is een andere prioriteit voor ELA. Bedrijven en werknemers klagen nog te vaak terecht dat ze niet weten welke regels moeten worden nageleefd en hoe ze hun rechten kunnen doen gelden.

Om de conferentie voor te bereiden brachten de Belgische autoriteiten die met ELA samenwerken hun ervaringen samen in een rapport, dat op de conferentie aan de Europese Commissie, het Europees Parlement en ELA werd overhandigd. Hij zal in de zomer van 2024 de nog jonge Arbeidsautoriteit formeel evalueren.

Lees verder over wat er werd besproken tijdens deze conferentie over ELA

Bekijk alle foto's van het evenement.

Conferentie over Mentale Gezondheid en Werk 

Op 30 en 31 januari kwamen EU-commissarissen, ministers, staatssecretarissen, Europese sociale partners en experts in veiligheid en gezondheid op het werk in Brussel samen om te bespreken hoe de mentale gezondheid van werknemers en burgers kan worden ondersteund door op verschillende niveaus aan preventie te werken.

Op de eerste dag van de conferentie lag de nadruk op primaire preventie. Dit zijn de maatregelen die in een vroeg stadium moeten worden genomen om te voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan de psychosociale risico's op het werk die steeds meer psychische aandoeningen veroorzaken.

Tijdens de tweede dag onderzochten de Europese sociale partners en deskundigen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk hoe een geïntegreerde aanpak kan worden gevolgd voor de preventie van arbeidsongeschiktheid tijdens de hele loopbaan van een individu en hoe de arbeidsmarkt op Europees niveau inclusiever kan worden gemaakt, zodat mensen met mentale gezondheidsproblemen blijvend toegang krijgen tot werk.

Lees verder over wat er werd besproken tijdens deze conferentie over Mentale Gezondheid en Werk

Bekijk de presentaties van de verschillende sprekers van de conferentie

Bekijk alle foto's van het evenement.

Naar een akkoord over platformwerk?

De platform­economie groeit snel. Tijdens de corona­pandemie kwam het ­werk in een stroom­versnelling en werd het heel gewoon, deels omdat ineens veel maaltijden en bood­schappen aan huis werden geleverd. Nu is het aan het uitgroeien tot een motor voor innovatie en werkgelegenheid.

Platformwerk is er in vele soorten en maten. De groei van digitale platforms is bedrijven én consumenten onmiskenbaar ten goede gekomen, maar tegelijkertijd is er voor veel platform­werkers een grijze zone ontstaan qua arbeidsstatus.

In december 2021 stelde de Europese Commissie daarom een richtlijn voor, die een eenvoudigere bepaling van de juiste arbeidsstatus van digitale-platformwerkers beoogt, en waarin EU-regels voor het gebruik van algoritmische systemen op de werkplek worden vooropgesteld.

De onderhandelingen over het Commissievoorstel leidden in juni 2023 tot een akkoord tussen de Lidstaten. Het Spaanse Voorzitterschap startte vervolgens de besprekingen met het Europees Parlement. Het kwam eind 2023 tot een akkoord, dat evenwel voor de Lidstaten te ver ging. Daardoor kwam het dossier in handen van het Belgische Voorzitterschap en zo kregen de experten van onze FOD mee de opdracht om aan een compromis te werken. Op  26 januari kreeg ons Voorzitterschap een nieuw mandaat van de Lidstaten, maar een nieuw overleg met het Europees Parlement in het zogenaamde “triloog”-formaat op 30 januari leverde nog geen akkoord op.