Een elektronisch pv voor alle sociale inspectiediensten

Gepubliceerd op

2011 wordt voor de sociale inspectiediensten het jaar van het elektronisch proces-verbaal, afgekort epv. Tot vandaag werkten alle sociale inspectiediensten met hun eigen papieren proces-verbaal. Dat ruilen ze geleidelijk in voor één uniek elektronisch pv. Het epv zal tot een snellere en betere vervolging van sociale inbreuken leiden.

Door de invoering van het epv wordt één van de projecten van het actieplan voor de fraudebestrijding van Staatssecretaris Carl Devlies gerealiseerd. Het kwam tot stand door de nauwe samenwerking van de administraties van de Ministers Laurette Onkelinx, Joëlle Milquet en Stefaan De Clerck.

Er wordt van start gegaan met vier sociale inspectiediensten, de Sociale Inspectie (FOD SZ), Toezicht Sociale Wetten (FOD WASO), de RSZ-inspectie en de RVA-inspectie, en met de Directie Administratieve Geldboeten. Maar de bedoeling is uiteindelijk alle diensten bevoegd inzake sociaal strafrecht te betrekken bij dit project (de administratie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW, bij de FOD WASO), de sociale inspectiediensten van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, de RSZPPO, RVP, RIZIV, RSVZ, RKW, RJV en de inspectie van het FAO.)

Er werd een webtoepassing ontwikkeld die zich bevindt op de streng beveiligde omgeving van het portaal van de Sociale Zekerheid. Een eerste groep gebruikers, bestaande uit een twintigtal sociaal inspecteurs uit alle in de eerste fase betrokken sociale inspectiediensten, is op het terrein gestart met het gebruik van deze toepassing en de eerste epv’s werden aangemaakt. In de loop van de komende weken zullen hun collega’s bij deze vier eerste sociale inspectiediensten - een duizendtal sociaal inspecteurs in totaal - eveneens van start gaan met het gebruik van de toepassing epv.

Meer bijzonderheden over het epv vindt u in het persbericht (PDF, 73 KB).