Een bonusplan voor het volledige jaar 2023 moet ingediend zijn voor eind april

Gepubliceerd op
in
Theme

Bonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden.

Voor u aan de slag gaat, kan u alle informatie over hoe u een bonusplan correct moet invullen terugvinden in het thema Verloning, Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen.

Er is geen vakbondsafvaardiging in de onderneming

  • Het bonusplan wordt ingediend via toetredingsakte.
  • U maakt bij voorkeur gebruik van www.bonusplannen.be.
  • NIEUW: enkel wanneer er opmerkingen zijn gemaakt moet u het opmerkingenregister indienen bij de Arbeidsinspectie – Toezicht op de Sociale Wetten. Blanco opmerkingenregisters hoeven niet meer opgestuurd te worden.

Wanneer u het bonusplan via toetredingsakte indient via www.bonusplannen.be, gebeurt de verzending naar het bevoegde paritaire comité binnen gemiddeld 14 dagen. De griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen kan deze termijn niet garanderen voor toetredingsakten die op papier werden ingediend.

Er is wel een vakbondsafvaardiging in de onderneming

Een door iedereen ondertekende cao neerleggen kan:

  • ofwel op papier via de post: elke handtekening wordt met balpen gezet (een kopie of kleurenkopie is niet toegestaan). U richt uw brief aan de Griffie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.
  • ofwel digitaal via www.transfer.werk.belgie.beelke handtekening moet een gekwalificeerde elektronische handtekening zijn.

Opgelet! De elektronische handtekening moet een gekwalificeerde elektronische handtekening zijn, in de zin van artikel 3, §12, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG. 

Een lijst van gekwalificeerde aanbieders van vertrouwensdiensten overeenkomstig deze eIDAS-verordening is terug te vinden via het eIDAS Dashboard van de Europese Commissie.

Als u de cao via eID wil ondertekenen, vindt u alle praktische informatie over dit type elektronische handtekening terug via de website eID software (belgium.be).