Een bonusplan voor het volledige jaar 2022 moet ingediend zijn voor eind april

Gepubliceerd op
in
Theme

Bonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden.

Voor u aan de slag gaat, kan u alle informatie over hoe u een bonusplan correct moet invullen terugvinden in het thema Verloning > Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen.

Er is geen vakbondsafvaardiging in de onderneming

Wanneer u het bonusplan via toetredingsakte indient via www.bonusplannen.be, gebeurt de verzending naar het bevoegde paritaire comité binnen gemiddeld 14 dagen. De griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen kan deze termijn niet garanderen voor toetredingsakten die op papier werden ingediend.

Er is wel een vakbondsafvaardiging in de onderneming

Een door iedereen ondertekende cao neerleggen kan:

  • ofwel op papier via de post: elke handtekening wordt met balpen gezet (een kopie of kleurenkopie is niet toegestaan).

U richt uw brief aan de Griffie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.

  • ofwel digitaal via www.transfer.werk.belgie.beelke handtekening wordt met de e-ID met een “signature certificaat” (zie verder) gezet.

Opgelet! Enkel documenten in pdf-formaat met de nodige elektronisch gekwalificeerde handtekeningen worden aanvaard. De pdf moet dus door alle ondertekenaars ondertekend worden met de e-ID. Bij het ondertekenen moet gekozen worden voor het “signature certificaat” (en niet “authentication”).

Voor u aan de slag gaat:

  • Maak eerst een pdf-versie van het document.
  • Laat het document door de juiste personen ondertekenen, elk met hun e-ID en met het “signature certificaat”.

Als u een pdf met elektronische handtekening hebt:

  • Iemand logt zich (met e-ID) in op “Transfer van documenten”.
  • Deze persoon (niet noodzakelijk iemand van de ondertekenaars) kan het ondertekende pdf-document opladen.
  • Er wordt onmiddellijk een ontvangstmelding via mail verstuurd.

Alle praktische informatie en een stappenplan over het elektronisch ondertekenen van een pdf via e-ID vindt u op de website van de e-ID. 

Nieuwe modelformulieren cao nr. 90/4

De sociale partners die zetelen in de Nationale Arbeidsraad hebben op 22 februari 2022 de cao nr. 90/4 gesloten. Deze cao wijzigt de verplichte modelformulieren van toetredingsakte en van cao.

Belangrijk: de administratie voorziet in een overgangsperiode tot 1 juni 2022. 

Dit betekent dat de oude modelformulieren (van toetredingsakte en van cao) nog steeds kunnen worden gebruikt en door de griffie zullen worden aanvaard voor alle akten en cao’s gesloten voor 1 juni 2022. 
 
Deze overgangsperiode geldt eveneens voor de bonusplannen die online worden neergelegd via 
www.bonusplannen.be. Werkgevers kunnen blijven gebruik maken van deze website, die ondertussen zo snel mogelijk zal worden aangepast aan het gewijzigde model van toetredingsakte.

Meer informatie kan u nalezen in het nieuwsbericht over de nieuwe cao 90/4: wijzigingen in de modelformulieren voor de bonusplannen.