Drie maanden uitstel in de praktijk om afspraken te maken over recht op deconnectie

Gepubliceerd op

Een van de maatregelen in de Wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 (BS van 10 november 2022) is het recht op deconnectie voor werknemers.

Werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen moeten afspraken maken over het recht van werknemers op deconnectie als zij niet moeten werken en de modaliteiten om dit toe te passen. Deze afspraken moeten gemaakt worden uiterlijk op 1 januari 2023.

Er moet een ondernemingscao gesloten worden, neer te leggen op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, die tenminste vermeldt wat volgt:

  • de praktische modaliteiten voor de toepassing door de werknemer van diens recht om niet bereikbaar te zijn buiten zijn uurroosters;
  • de richtlijnen voor een dusdanig gebruik van de digitale hulpmiddelen dat de rusttijden, verlof, privéleven en familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven;
  • vorming- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden met betrekking tot het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan overmatige connectie.

Indien geen ondernemingscao kan gesloten worden dan moet het arbeidsreglement gewijzigd worden en minstens deze bepalingen vermelden. De werkgever moet binnen de 8 dagen vanaf de datum van inwerkingtreding een afschrift bezorgen aan de regionale directie van de Arbeidsinspectie - Toezicht op de sociale wetten. Dit document kan ook online worden ingediend via www.arbeidsreglement.belgie.be.

Wanneer een cao wordt gesloten in de sector waartoe de werkgever behoort of in de NAR en deze cao bevat de voornoemde bepalingen dan vervalt de verplichting om op ondernemingsniveau hieromtrent een cao af te sluiten of bepalingen hieromtrent op te nemen in het arbeidsreglement.

De wet voorziet dat deze afspraken via CAO of via opname in het arbeidsreglement tegen uiterlijk 1 januari 2023 zijn gemaakt.

Gezien deze maatregel pas de 10de dag volgend op de dag van publicatie ervan in het Belgisch staatsblad, dus 20 november 2022, in werking is getreden, is daarom in overleg met de Minister beslist dat de administratie voor de gevraagde formaliteiten in de praktijk een uitstel van drie maanden zal toepassen. Het neerleggen van de cao of de bezorging van een afschrift van het arbeidsreglement dient dus te zijn vervuld op 1 april 2023.