De wetgeving over de sociale verkiezingen van het jaar 2024 is gestemd

Gepubliceerd op
in

De volgende sociale verkiezingen met het oog op de aanduiding van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk, vinden plaats van 13 tot en met 26 mei 2024.

De wetgeving die deze sociale verkiezingen zal beheren, werd goedgekeurd in het Parlement. Meer bepaald werd de wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk gestemd in de plenaire vergadering van de Kamer op 1 juni 2023.

Deze wet zal weldra gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Zij vormt een omzetting van advies nr. 2.340 van de Nationale Arbeidsraad van 20 december 2022 en brengt voornamelijk volgende wijzigingen aan binnen de bestaande regelgeving:

  • de mogelijkheid tot individuele schorsing van de verkiezingsprocedure wordt verduidelijkt;
  • de voorwaarden inzake het stemrecht voor uitzendkrachten worden aangepast en er wordt voorzien in een rechtsgrond voor een duidelijke gegevensuitwisseling tussen uitzendkantoor en gebruiker;
  • alternatieve wijzen van oproepen van de kiezers alsook het elektronisch stemmen op afstand worden gefaciliteerd;
  • er wordt een juridisch kader voorzien voor de verdere digitalisering van enkele procedurestappen, met het oog op administratieve vereenvoudiging. In dit kader worden nieuwe modelformulieren gevoegd.

Daarnaast zet de wet in op het vergaren van bijkomend statistisch materiaal met betrekking tot het stemrecht van uitzendkrachten en op vlak van gendergelijkheid.

Meer informatie over de sociale verkiezingen 2024 kan u terugvinden onder de rubriek sociale verkiezingen 2024. Deze rubriek wordt weldra aangevuld met een toelichtende brochure "Sociale verkiezingen 2024".