Coronavirus: arbeidsrechtelijke steunmaatregelen

Gepubliceerd op
in
Theme

In het licht van de huidige opstoot van de coronapandemie als gevolg van de omikronvariant, heeft de regering beslist om een aantal arbeidsrechtelijke steunmaatregelen tijdelijk opnieuw in te voeren voor de zorgsector en het onderwijs.  Deze maatregelen zullen in de zorgsector en in het onderwijs gelden voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022.  Werkgevers uit de zorgsector en het onderwijs zullen tijdens dit eerste kwartaal van 2022 een beroep kunnen doen op de volgende maatregelen:

  • met werknemers die tijdelijk werkloos zijn kunnen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd gesloten worden van minstens 7 dagen, zonder dat dit leidt tot het ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • werknemers kunnen volgens een meer soepele procedure worden ter beschikking gesteld aan werkgevers uit de zorgsector en het onderwijs;
  • een werknemer uit de zorgsector of het onderwijs die in tijdskrediet of loopbaanonderbreking is, kan de onderbreking of de vermindering van zijn arbeidsprestaties tijdelijk schorsen om terug bij zijn werkgever te werken, met behoud van 75% van zijn onderbrekingsuitkering;
  • een werknemer uit om het even welke sector die in tijdskrediet of loopbaanonderbreking is, kan tijdens de duur van de onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties tijdelijk bij een werkgever uit de zorgsector of het onderwijs werken, met behoud van 75% van zijn onderbrekingsuitkering;
  • tijdelijk werklozen (buiten zorg en onderwijs) en SWT-ers kunnen tijdelijk terug aan het werk met behoud van 75% van hun werkloosheidsuitkering;
  • asielzoekers met een legale verblijfstitel kunnen worden tewerkgesteld zonder inachtname van de normale wachtperiode van vier maanden;
  • de uren studentenarbeid die tijdens het eerste kwartaal worden gepresteerd bij een werkgever uit de zorgsector of het onderwijs worden geneutraliseerd voor wat de berekening betreft van het jaarlijks contingent van 475 uren studentenarbeid dat aan verminderd socialezekerheidstarief kan worden gepresteerd.

Daarbovenop heeft de regering beslist om de hierboven vermelde maatregelen, met uitzondering van die m.b.t. de soepele terbeschikkingstelling van werknemers, ook in te voeren in alle andere sectoren voor de periode van 23 januari tot en met 28 februari 2022, met dien verstande dat het aantal geneutraliseerde uren studentenarbeid voor deze sectoren beperkt wordt tot 45 uren.  De regering geeft hiermee gevolg aan een voorstel dat werd gedaan door de Groep van 10 met uitzondering van het ABVV.

Deze maatregelen zijn bedoeld om een antwoord te kunnen bieden op de hoge uitval van personeel en het daaruit voortvloeiende absenteïsme.  Zij vormen een bijkomende ondersteuning teneinde de vlotte arbeidsorganisatie in de bedrijven en in de publieke instellingen te kunnen vrijwaren.

Opgelet:  de teksten die deze maatregelen in wetgeving zullen omzetten, moeten op dit ogenblik nog worden aangenomen door het Parlement