Corona-ouderschapsverlof: verlenging en uitbreiding vanaf 1 juli 2020

Gepubliceerd op
in
Theme

Vanaf 1 mei 2020 werd door het kb nr. 23 een corona-ouderschapsverlof ingevoerd om een betere combinatie mogelijk te maken tussen de opvang van kinderen en het werk tijdens de COVID-19 epidemie.

Het kb nr. 45 van 26 juni 2020 heeft deze maatregel vanaf 1 juli 2020 verlengd en uitgebreid.

Verlenging van de maatregel tot 30 september 2020

Er was al voorzien dat het corona-ouderschapsverlof zou kunnen worden opgenomen vanaf 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020. Deze periode wordt nu verlengd tot 30 september 2020.

Het corona-ouderschapsverlof kan dus worden opgenomen tot en met 30 september 2020.

Het verlof wordt wel niet automatisch verlengd. Wie ook in de periode vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020 een corona-ouderschapsverlof wil opnemen, zal hiervoor een nieuwe aanvraag moeten doen bij zijn werkgever.

Uitbreiding van het corona-ouderschapsverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen alleenstaande ouders en ouders van een kind met een handicap het corona-ouderschapsverlof ook voltijds opnemen (d.w.z. hun arbeidsprestaties volledig onderbreken) en dit ongeacht hun arbeidsregime (voltijds of deeltijds).

Het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor alleenstaande ouders en voor ouders van een kind met een handicap wordt vanaf 1 juli 2020 ook verhoogd.

Meer informatie over de uitkeringen is terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Bron

Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) houdende het corona-ouderschapsverlof

Koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, §1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque.