Corona-ouderschapsverlof

Gepubliceerd op
in
Theme

Op 14 mei 2020 is het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, dat vanaf 1 mei 2020 een corona-ouderschapsverlof invoert.

Dit verlof biedt de werknemers die ten minste 1 maand in dienst zijn de mogelijkheid om met akkoord van hun werkgever hun arbeidsprestaties te verminderen tot een halftijdse of viervijfde betrekking met het oog op de zorg voor hun kind of pleegkind tot de leeftijd van 12 jaar tijdens de COVID-19 epidemie. Ten aanzien van kinderen met een handicap is de leeftijdsgrens opgetrokken tot 21 jaar en in bepaalde specifieke omstandigheden zelfs niet van toepassing.

Het kb nr. 45 van 26 juni 2020 heeft deze maatregel verlengd van 1 juli 2020 tot 30 september 2020 en op bepaalde vlakken uitgebreid. Zo zullen alleenstaande ouders en ouders van kinderen met een handicap vanaf 1 juli 2020 ook een voltijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied voor het corona-ouderschapsverlof is identiek aan dat van het gewone ouderschapsverlof.

Het statutaire personeel van de gewesten en gemeenschappen, de lokale besturen en het onderwijs dienen zich te informeren bij hun werkgever of bij de bevoegde overheid om na te gaan of ze recht hebben op het corona-ouderschapsverlof. Indien zij recht hebben op dit verlof, zullen ze in aanmerking komen voor een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Voorwaarden

De werknemer die ten minste 1 maand in dienst is van de werkgever die hem tewerkstelt, kan het corona-ouderschapsverlof opnemen:

 • naar aanleiding van de geboorte van zijn kind tot het kind 12 jaar wordt;
 • naar aanleiding van de adoptie van zijn kind, gedurende een periode die loopt vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt;
 • indien hij als pleegouder is aangesteld door de rechtbank of door een door de gemeenschap erkende dienst, en dit uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt.

Het corona-ouderschapsverlof moet dus in principe een aanvang nemen voor het kind 12 jaar wordt.

De leeftijdsgrens wordt evenwel vastgesteld op 21 jaar wanneer het kind voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag of dat tenminste 9 punten worden toegekend in de drie pijlers samen van deze medisch-sociale schaal.

Er is geen leeftijdsgrens wanneer een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders indien hij geniet van een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.

De voorwaarde dat de werknemer ten minste 1 maand in dienst moet zijn, is niet van toepassing op werknemers voor wie het gewone ouderschapsverlof niet voorziet in een anciënniteitsvoorwaarde.

Verlofmogelijkheden

Voltijdse werknemers kunnen het corona-ouderschapsverlof opnemen onder de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties met hetzij 1/2de, hetzij 1/5de van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.

De vermindering van de arbeidsprestaties tot de helft van een voltijdse betrekking staat daarnaast ook open voor werknemers die tewerkgesteld zijn in een deeltijdse arbeidsregeling die ten minste drie vierden bedraagt van een voltijdse betrekking op het moment waarop het corona-ouderschapsverlof ingaat.

Vanaf 1 juli 2020 kunnen (voltijds of deeltijds tewerkgestelde) alleenstaande ouders (= personen die uitsluitend samenwonen met één of meerdere kinderen die zij ten laste hebben) en ouders van een kind met een handicap (zie hierboven) het corona-ouderschapsverlof ook voltijds opnemen, dit wil zeggen onder de vorm van een volledige schorsing van de beroepsloopbaan

Het corona-ouderschapsverlof kan, ongeacht de vorm (vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de, dan wel 1/2de van een voltijdse betrekking), vanaf 1 mei 2020 tot en met 30 september 2020 als volgt worden opgenomen:

 1. ofwel in één aaneengesloten periode tot en met 30 september 2020;
 2. ofwel in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van één maand;
 3. ofwel in één of meerdere, al dan niet aansluitende, perioden van een week;
 4. ofwel een combinatie van 2 en 3.

Het corona-ouderschapsverlof kan niet gelijktijdig worden toegepast met een ander verlof in het kader van de loopbaanonderbreking.

Tijdelijke overstap van een ander verlof in het kader van de loopbaanonderbreking naar het corona-ouderschapsverlof

De werknemer die reeds een voltijds, halftijds of 1/5de ouderschapsverlof uitoefent op grond van een koninklijk besluit, kan, met akkoord van zijn werkgever, dit ouderschapsverlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof onder dezelfde vorm.

Indien dit gewone ouderschapsverlof niet voor de volledige voorziene duur wordt omgezet in het corona-ouderschapsverlof, dan wordt het gewone ouderschapsverlof vanaf de dag die volgt op het einde van het coronaouderschapsverlof hernomen tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum

De werknemer die zijn loopbaan heeft onderbroken of zijn arbeidsprestaties heeft verminderd in het kader van een stelsel van loopbaanonderbreking op grond van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (tijdskrediet, thematische verloven,…onder de vorm van een volledige onderbreking, vermindering met 1/2de, 1/5de, 1/10de,…), kan, met akkoord van zijn werkgever, deze loopbaanonderbreking schorsen met het oog op het opnemen van het corona-ouderschapsverlof.

Indien de loopbaanonderbreking niet voor de volledige voorziene duur wordt geschorst met het oog op het opnemen van het coronaouderschapsverlof, dan wordt deze loopbaanonderbreking vanaf de dag die volgt op het einde van het corona-ouderschapsverlof hernomen tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum.

De periode van het halftijds of 1/5de ouderschapsverlof of de loopbaanonderbreking die op die manier wordt omgezet in een corona-ouderschapsverlof wordt niet aangerekend op de maximale duur van dit ouderschapsverlof of deze loopbaanonderbreking.

De periode gedurende de welke het ouderschapsverlof werd omgezet in corona-ouderschapsverlof of gedurende de welke de loopbaanonderbreking werd geschorst om corona-ouderschapsverlof op te nemen, kan later nog worden opgenomen, ook als dit saldo niet voldoet aan de minimale duur van het verlof. Dit saldo moet niet in dezelfde breuk worden opgenomen. De opname van het saldo zal wel slechts mogelijk zijn indien aan alle voorwaarden voldaan is (bv. de leeftijdsvoorwaarde van het kind ingeval van ouderschapsverlof). De werknemer moet hiertoe ook een nieuwe aanvraag indienen bij zijn werkgever.

Aanvraagprocedure bij de werkgever

 • De werknemer die gebruik wenst te maken van het recht op corona-ouderschapsverlof, doet op de volgende manier een aanvraag bij zijn werkgever:

 1. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en ten minste 3 dagen voor de aanvang van het verlof.
 2. In deze schriftelijke aanvraag moet de werknemer de begin- en einddatum van het corona-ouderschapsverlof vermelden.
 3. Deze aanvraag wordt aan de werkgever overgemaakt hetzij door middel van een aangetekend schrijven, hetzij door de overhandiging van de aanvraag waarvan het duplicaat voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever, hetzij op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werkgever.
 • De werkgever geeft zijn akkoord of weigert het verlof op de volgende manier: 
 1. De werkgever deelt zijn beslissing (akkoord of weigering) schriftelijk mee of op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werknemer.
 2. Deze kennisgeving moet binnen de drie werkdagen na de aanvraag plaatsvinden en in ieder geval ten laatste voor de aanvang van het corona-ouderschapsverlof.
 • Opmerkingen

Dezelfde termijn van drie werkdagen is van toepassing indien het akkoord wordt gegeven met de aanvraag van de werknemer om zijn gewoon verlof om te zetten of te schorsen om corona-ouderschapsverlof op te nemen.

In onderling akkoord kunnen de termijnen van de aanvraagprocedure worden ingekort.

Als een werknemer zijn prestaties vermindert in het kader van het corona-ouderschapsverlof, dan wordt hij een deeltijdse werknemer. Tijdens de periode van loopbaanonderbreking met de helft of 1/5de zijn de regels inzake deeltijdse arbeid in principe dus ook op hen van toepassing.

Voordelen 

Het opnemen van het corona-ouderschapsverlof is financieel voordeliger dan het gewone ouderschapsverlof, en heeft als voordeel dat het niet meetelt voor de maximale duurtijd van het gewone ouderschapsverlof (zo is het ouderschapsverlof onder de vorm van een halftijdse loopbaanvermindering bv. beperkt tot acht maanden) .

Een derde voordeel is dat het corona-ouderschapsverlof snel en flexibel kan worden opgenomen mits de werkgever hiermee akkoord gaat. De werknemer hoeft zijn werkgever slechts drie dagen op voorhand in te lichten. Het kan opgenomen worden in éénaaneensluitende periode tot en met 30 september 2020 (mits de aaneensluitende verlenging wordt aangevraagd bij de werkgever – zie hierna), of in één of meerdere weken of maanden, die al dan niet bij elkaar aansluiten.

Ontslagbescherming

De ontslagbescherming van de regeling van de loopbaanonderbreking is van toepassing. Dit betekent dat de werkgever geen handeling mag stellen die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, tenzij hij een dringende of voldoende reden heeft.

De ontslagbescherming gaat in de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever en eindigt drie maanden na het einde van het verlof.

Respecteert de werkgever deze ontslagbescherming niet, dan dient hij een forfaitaire vergoeding te betalen die gelijk is aan het loon van zes maanden, desgevallend bovenop de vergoedingen die bij een verbreking van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer moeten worden betaald.

Duur van de maatregel

Het corona-ouderschapsverlof kon oorspronkelijk worden opgenomen in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020. Er was wel voorzien dat de maatregel via een bij Ministerraad overlegd koninklijk besluit nog kon worden verlengd.

Deze verlenging is ondertussen een feit. Het kb nr. 45 voorziet in een verlenging voor de periode van 1 juli 2020 tot 30 september 2020.

Het corona-ouderschapsverlof kan dus worden opgenomen tot en met 30 september 2020.

Het verlof wordt wel niet automatisch verlengd na 30 juni 2020. Wie ook in de periode vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020 een corona-ouderschapsverlof wil opnemen, zal hiervoor een nieuwe aanvraag moeten doen bij zijn werkgever.

Meer informatie

Voor meer informatie over het corona-ouderschapsverlof en de aanvraag van onderbrekingsuitkeringen kunt u terecht op website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Bron:

Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) houdende het corona-ouderschapsverlof

Koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque