Analyse van de werkloosheidscijfers van september 2009

Gepubliceerd op

De cijfers die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) over het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen in de maand september 2009 heeft gepubliceerd, laten in het hele land en op jaarbasis een toename zien van 8,8 procent (of een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met 35.955). Deze stijging ligt lager dan in de maand augustus, toen ze 11,4 procent bedroeg. In september 2009 ontvingen 444.503 werkzoekenden een uitkering van de RVA. De stijging treft de drie Gewesten van het land, maar is net zoals de voorbije maanden ongelijk verdeeld:

  • +17,7 procent in het Vlaamse Gewest;
  • + 2,8 procent in het Waalse Gewest;
  • + 7,9 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1. Een daling van het aantal werkzoekenden op maandelijkse basis

Tussen augustus en september 2009 daarentegen valt een globale daling op te merken van 5 procent van het aantal werkzoekenden die een uitkering van de RVA ontvingen. Dit kan als een hoopgevend signaal gezien worden. De daling is te merken in de drie Gewesten van het land:

  • -5,6 procent in het Vlaamse Gewest;
  • -4,7 procent in het Waalse Gewest;
  • -4,3 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2. De gevolgen van de crisis blijven beperkt in België

Werkloosheidsgraad augustus 2008 vs. augustus 2009 in België, Eurozone en EU
Augustus 2008 Augustus 2009 Verschil
België

7,5

7,9

+0,4

Eurozone (16)

7,6

9,6

+2

EU (27)

7

9,1

+2,1

 

Sinds het begin van de crisis blijft België beter weerstand bieden aan de crisis dan zijn Europese buurlanden. Dat is zeker te danken aan de vele tewerkstellingsmaatregelen die werden genomen, en vooral de drie anti-crisismaatregelen. Volgens de laatst beschikbare gegevens van Eurostat is de werkloosheidsgraad in België tussen augustus 2008 en augustus 2009 immers maar met +0,4 procent gestegen, tegenover +2 procent in de Eurozone, en +2,1 procent in de 27 landen van de Europese Unie.

3. De structurele werkloosheid afgeremd dankzij het tijdelijke werkloosheidsstelsel

Er wordt ook een stijging vastgesteld van het aantal tijdelijke werklozen, van 118.510 naar 158.976 op jaarbasis. Het aantal tijdelijke werklozen is sterker gestegen in Vlaanderen (van 76.239 naar 103.204 tijdelijke werklozen) dan in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (respectievelijk van 37.772 naar 49.270 en van 4.499 naar 6.502 tijdelijke werklozen).

Het valt dus niet te ontkennen dat het tijdelijke werkloosheidsstelsel, dat nog werd uitgebreid door de anti-crisismaatregelen, een goede buffer vormt voor de werknemers en voor de ondernemingen in tijden van economische crisis.

4. 4.695 tijdelijk werkloze bedienden in september 2009

Dankzij de drie anti-crisismaatregelen kunnen de gevolgen van de economische crisis op onze ondernemingen worden afgezwakt en kan worden vermeden dat het aantal werkzoekenden die een uitkering ontvangen van de RVA, de hoogte inschiet. Zo tellen we 4.695 bedienden die in de maand september door hun werkgever minstens een dag tijdelijk werkloos werden gesteld. In augustus waren er dat 1.205. Het gemiddeld aantal dagen dat de arbeidsovereenkomst werd geschorst, bedroeg in september 5,7 dagen.

5. Een daling van het aantal langdurig werkzoekenden die een uitkering van de RVA ontvangen, voornamelijk in Wallonië

Bij werkzoekenden die sinds twee jaar of meer een uitkering van de RVA ontvangen– doelgroep van de begeleiding en de opvolging van werklozen – blijft het aantal dalen, zowel op jaarbasis als op maandelijkse basis (-5.956, ofwel -2,9 procent op jaarbasis, en -9.983, ofwel -4,8 procent in vergelijking met augustus 2009).

6. De jongeren, altijd slachtoffers van de crisis

De cijfers van de RVA tonen nogmaals aan dat volledig uitkeringsgerechtigde werklozen jonger dan 25 jaar de grootste slachtoffers blijven van de crisis. In september 2009 steeg het aantal op een jaar tijd met 12,4 procent. De minister van Werk herhaalt dat ze hiervoor tijdens het recente conclaaf een hele reeks maatregelen heeft genomen, die de aanwerving van jongeren moeten bevorderen:

  • Een volledige vrijstelling voor 2010 en 2011 van de sociale zekerheidsbijdragen voor de enige doelgroep die in het IPA gehandhaafd wordt, met name de jongeren van minder dan 19 jaar, de zeer laaggeschoolde jongeren, de laaggeschoolde allochtonen en de laaggeschoolde jongeren met een handicap.
  • De werkgevers die een min 26-jarige in dienst nemen die minstens 6 maanden is ingeschreven als werkloze en die over geen hoger diploma beschikt dan dat van het secundair onderwijs, kunnen voor 2010 en 2011 genieten van een activering van de werkloosheidsuitkering van 1.000 euro per maand.
  • Er wordt in 2010 en 2011 een extra 42 miljoen euro voorzien om de lage loongrens van de structurele sociale bijdrageverminderingen nog meer op te trekken. Deze bijkomende inspanning om de lage loongrens te laten stijgen, bovenop de versterking die de sociale partners al hadden voorzien in het vereenvoudigingsplan, brengt deze grens in 2010 op 6.150 euro en op 6.450 euro in 2011. Door deze versterking wordt de effectieve bijdrageheffing in 2010 opgetrokken tot 15 procent voor de minimumlonen en tot 13,5 procent in 2011, tegenover 16 procent in 2009!


Bron: persbericht van het Kabinet van de minister van Werk.