Actieve wachtdienst TWW voor aangifte en onderzoek van zeer ernstige arbeidsongevallen buiten de kantooruren

Gepubliceerd op

Op 1 oktober 2020 wordt een actieve wachtdienst binnen de Afdeling van het Regionaal Toezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk operationeel. De bedoeling van deze wachtdienst is de onmiddellijke telefonische aangifte mogelijk te maken aan de met het toezicht belaste ambtenaar van zeer ernstige arbeidsongevallen, die zich voordoen buiten de kantooruren op werkdagen, zaterdagen, zon- en feestdagen, brugdagen en gedurende de periode van collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Onder zeer ernstig arbeidsongeval, wordt een ongeval bedoeld in de zin van artikel I.6-2,1° en I.6.2,2°a) van de Codex over het welzijn op het werk (Codex), met name:

  1. een dodelijk arbeidsongeval;
  2. een arbeidsongeval waarvan het gebeuren in direct verband staat met een gebeurtenis die afwijkt van de normale uitvoering van het werk en die voorkomt op de lijst opgenomen als bijlage I.6-1 van de Codex (PDF, 76.84 KB), of met het voorwerp dat bij het ongeval betrokken is en dat voorkomt op de lijst opgenomen als bijlage I.6-2 (PDF, 78.75 KB) en dat aanleiding heeft gegeven tot een blijvend letsel.

Een dergelijk zeer ernstig arbeidsongeval dient in toepassing van artikel I.6-3 van de Codex immers onmiddellijk te worden aangegeven door de werkgever van het slachtoffer bij de met het toezicht belaste ambtenaar aan de hand van een technologisch geschikt middel en met vermelding van de naam en het adres van de werkgever van het slachtoffer, de naam van het slachtoffer, de datum en plaats van het ongeval en zijn vermoedelijke gevolgen en met een korte beschrijving van de omstandigheden.

Teneinde de inspecteur van wacht te kunnen contacteren voor aangifte van een zeer ernstig arbeidsongeval werden dan ook 2 algemene oproepnummers gecreëerd:

Nederlandstalig oproepnummer: 02 235 53 00

Franstalig oproepnummer: 02 235 55 44

Dit noodoproepnummer zal tijdens de wachtdienst automatisch worden doorgeschakeld naar het GSM-nummer van de inspecteur van wacht van de desbetreffende taalrol. Tijdens de kantooruren zal dit nummer eveneens kunnen worden gebruikt voor de aangifte van ernstige arbeidsongevallen, waarbij men via een keuzemenu zal verwezen worden naar de territoriaal bevoegde regionale directie.

In functie van de ernst van het arbeidsongeval en inzonderheid op instigatie van de gerechtelijke autoriteiten zal dan worden beslist of de inspecteur zich op de plaats van het ongeval zal begeven om een onderzoek op te starten en na te gaan of er passende maatregelen genomen zijn om in afwachting van het onderzoek ten gronde door de bevoegde preventiedienst, de veiligheid en gezondheid van de werknemers te kunnen garanderen.

Deze regeling is niet van toepassing op zeer ernstige arbeidsongevallen, die zich voordoen op de sites van de zogenaamde Seveso-ondernemingen. Hiervoor dient zoals voorheen de Directie van de preventie van zware ongevallen te worden verwittigd op het bestaande telefoonnummer 02 233 45 12.

Voor vragen om inlichtingen, neerlegging van klachten, een afspraak maken voor een onderhoud met een arbeidsinspecteur, e.d. dient men zich nog steeds tijdens de kantooruren, dagelijks van 09h00-12h00 en van 14h00-16h30 te richten naar de bevoegde regionale inspectie.