Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia

Gepubliceerd op

In het Belgisch Staatsblad van 4 december 2023 werd het koninklijk besluit van 16 november 2023 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de chemische kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen betreft en tot opheffing van artikel 723bis15 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming gepubliceerd.

Door dit koninklijk besluit (KB) wordt de lijst van de beroepsblootstellingsgrenswaarden voor een aantal kankerverwekkende stoffen aangepast: benzeen, nikkel en -verbindingen, acrylnitril en inadembaar kristallijn siliciumdioxide.

Voor de stoffen N,N-dimethylformamide en N-methyl-2-pyrrolidon worden de grenswaarden gealigneerd met de reeds van toepassing zijnde grenswaarden opgelegd door de REACH-verordening (Verordening (EG) Nr. 1907/2006).

Er wordt eveneens verwezen naar de opleidingsvereisten voor diisocyanaten, opgenomen in bovenvermelde verordening.

Wat de aangifte van beroepsziekten betreft, wordt specifiek verwezen naar alle gevallen van kanker of andere geslachtsspecifieke schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid van werknemers of op de ontwikkeling van hun nageslacht waarvan is vastgesteld dat zij het gevolg zijn van beroepsmatige blootstelling aan een carcinogeen, mutageen of reprotoxisch agens of een agens met hormoonontregelende eigenschappen.

Tenslotte wordt artikel 723bis15 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) opgeheven. De verboden voor het gebruik van een aantal stoffen en mengsels, opgenomen in dit artikel werden reeds opgenomen in andere regelgeving: met name in bijlage XVII van de REACH-verordening (Verordening (EG) Nr. 1907/2006); en eveneens in de POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen) (Verordening (EU) 2019/1021). Hiermee wordt ook vergunningssysteem voor afwijkingen voor bepaalde gebruiken van benzeen afgeschaft.

Dit KB voorziet in de omzetting van de bepalingen van de Richtlijn (EU) 2022/431 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2022 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk in Belgisch recht.

Het KB treedt in werking op 14 december 2023. Lees de volledige tekst op de website van het Belgisch Staatsblad: 16 NOVEMBER 2023 - Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen betreft en tot opheffing van artikel 723bis15 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.