Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia

Gepubliceerd op

In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2021 werd het koninklijk besluit van 11 mei 2021 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft, gepubliceerd.

Door dit koninklijk besluit wordt de lijst van de beroepsblootstellingsgrenswaarden voor een aantal stoffen aangepast: aniline en homologen, methylchloride, trimethylamine, cumeen, p-toluïdine, isoamylalcohol, fosforoxidechloride, zwaveldioxide, waterstofsulfide, stikstofdioxide, aceton, mangaan en mangaanverbindingen.

Door de bovenvermelde aanpassingen voorziet dit KB in de omzetting in Belgisch recht van de bepalingen van deze Europese richtlijnen:

  • Richtlijn (EU) 2017/164 van de Commissie van 31 januari 2017 tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van de Richtlijnen 91/322/EEG, 2000/39/EG en 2009/161/EU van de Commissie.
  • Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie.