Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia

Gepubliceerd op

Het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2020 publiceerde het koninklijk besluit van 12 januari 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk.

Door dit koninklijk besluit worden de ”werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan door een werkprocedé gegenereerd inadembaar stof van kristallijn siliciumdioxide” toegevoegd aan bijlage VI.2-2 “Lijst van de procédés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt” van de codex over het welzijn op het werk, waardoor dit type stof ondubbelzinnig als kankerverwekkend gedefinieerd wordt.

Verder werden de beroepsblootstellingsgrenswaarden van een aantal kankerverwekkende stoffen aangepast:

  • kankerverwekkende chroom(VI)-verbindingen;
  • kankerverwekkende vuurvaste keramische vezels;
  • vinylchloride-monomeer;
  • 1,2-epoxypropaan;
  • 2-nitropropaan;
  • o-toluïdine;
  • 1,3-butadieen).

Door de bovenvermelde aanpassingen voorziet dit KB in de omzetting in Belgisch recht van de bepalingen van de Europese Richtlijn (EU) 2017/2398 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.

Meer info: