Aanpassing van de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming inzake waarschuwing en alarm bij de organisatie van brandbestrijding

Gepubliceerd op

Op 15 september 2023 werd het koninklijk besluit van 30 augustus 2023 tot opheffing van artikel 52.10.4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit koninklijk besluit past de bepalingen van afdeling V betreffende voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffingen en de toevallige ontsnapping van schadelijke of ontvlambare gassen van titel II, hoofdstuk I van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming aan.

De bepaling dat de elektrische kringen van waarschuwing en alarm van elkaar moeten verschillen, zoals bepaald in punt 6.8.4 betreffende waarschuwing en alarm van de bijlagen 2/1, 3/1 en 4/1 van het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, is voorbijgestreefd. De FOD Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten deze vereiste te schrappen (cf. koninklijk besluit van 20 mei 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994).

Naar aanleiding hiervan, alsook om rekening te houden met de technologische evolutie in deze materie, heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dezelfde vereiste, zoals bepaald in punt 52.10.4 van het ARAB, opgeheven. Deze schrapping zorgt niet alleen voor een grotere cohesie tussen de basisnormen brand en de bepalingen van artikel 52 van het ARAB, maar vermijdt ook verwarring voor de werkgevers omtrent welke wetgeving moet worden toegepast.

Het behoud van deze vereiste in de welzijnswetgeving zou namelijk problemen kunnen opleveren, wanneer een installatie zou worden afgekeurd op grond van bovenvermeld punt, terwijl de installatie zonder gebruikmaking van afzonderlijke stroomkringen in feite geen risico’s inhoudt voor het welzijn van de werknemers.

Hetzelfde beschermingsniveau voor de werknemers blijft gegarandeerd door verschillende bepalingen van de codex over het welzijn op het werk. Preventie van brandrisico’s bestaat immers uit een combinatie van passieve maatregelen, en actieve en organisatorische maatregelen, waaronder de bepalingen van het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI; boeken 1, 2 en 3) en Titel 2 “Elektrische installaties” van boek III van de codex over het welzijn op het werk voor wat betreft elektrische risico’s.