Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk inzake ioniserende stralingen

Gepubliceerd op

Op 27 mei 2020 werd het koninklijk besluit van 28 april 2020 tot wijziging van titel 5 betreffende ioniserende stralingen van boek V van de codex over het welzijn op het werk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De opdrachten inzake dosimetrisch toezicht behoorden initieel tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze opdracht werd overgedragen aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Derhalve heeft dit koninklijk besluit hoofdzakelijk tot doel om de bepalingen van de codex inzake ioniserende stralingen aan te passen aan de overdracht van deze opdrachten.  Daarnaast werden nog een aantal inhoudelijke verduidelijkingen en verbeteringen aangebracht.

De inwerkingtreding van dit koninklijk besluit werd uitgesteld tot de eerste dag van de zevende maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, namelijk 1 december 2020. Dit maakt het mogelijk om het moment waarop deze nieuwe regelgeving van toepassing wordt, af te stemmen op de uitvoeringsbepalingen die nog in voorbereiding zijn met betrekking tot het blootstellingsregister, de radiologische bescherming van externe werkers en het bestralingspaspoort, in uitvoering van de artikelen 25/1 tot 25/15 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Meer info op de website van het FANC: Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.