Aanpassing grenswaarden – publieke raadplegingsprocedure

Gepubliceerd op

Op 12 maart 2020 is de zevende publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia gestart. Deze procedure beoogt de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn (EU) 2019/1831 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie.

Bezwaren tegen individuele grenswaarden kunnen worden ingediend tot en met 31 mei 2020. De vereiste omstandige bezwaardossiers voor de individuele grenswaarden, waartegen bezwaar werd aangetekend, kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus 2020.

U vindt meer informatie over deze procedure in het thema Welzijn op het Werk > Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia > Chemische agentia > Documentatie > Procedures en formulieren > Publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.