1/10de ouderschapsverlof en flexibilisering van bepaalde thematische verloven

Gepubliceerd op

Op 22 mei 2019 is het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Dit koninklijk besluit, dat in hoofdzaak van toepassing is op de werknemers en werkgevers uit de privésector, voert vanaf 1 juni 2019 het 1/10de ouderschapsverlof in en maakt vanaf die datum ook een flexibelere opname van bepaalde thematische verloven mogelijk.

Naast de reeds bestaande opnamemogelijkheden, wordt er namelijk voorzien in:

  • een 1/10de ouderschapsverlof mits akkoord van de werkgever;
  • de opsplitsing van het voltijds ouderschapsverlof in weken, mits akkoord van de werkgever;
  • de opsplitsing van het halftijds ouderschapsverlof in maanden, mits akkoord van de werkgever;
  • de opname van voltijds verlof voor medische bijstand gedurende hetzij een week, hetzij twee weken, hetzij drie weken, mits akkoord van de werkgever.

Deze nieuwe opnamemodaliteiten zijn van toepassing op aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 1 juni 2019. 

Bron:  

Koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven, BS 22 mei 2019. 

Wettelijke basis

Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen; 

Koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan; 

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins-of familielid; 

Koninklijk besluit van 10 april 2014houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers.