Model van werkpostfiche (enkel voor uitzendarbeid)

Indien het gezondheidstoezicht op de werknemers verplicht is, vermeldt rubriek G van het model van werkpostfiche de aard van de werkpost of uitgeoefende activiteit. De aard van het specifiek risico dat verbonden is met een activiteit met welbepaald risico of een psychosociale belasting, moet worden aangeduid door middel van de codes en benamingen zoals opgenomen in bijlage I bij het ministerieel besluit van 9 juni 2010 tot vaststelling van het model van jaarverslag van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (PDF, 529.12 KB).

Het model van werkpostfiche waarvan sprake is toegevoegd als bijlage I bij het koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (PDF, 50.89 KB).