Kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer die arbeidsongeschikt is als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte beëindigd worden wegens medische overmacht?

Op deze pagina

    Ja, dat kan. Artikel 34 Arbeidsovereenkomstenwet, dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht regelt, maakt immers geen onderscheid naargelang de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte). In elk geval geldt dat de bijzondere procedure die gevolgd moet worden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens medische overmacht, ten vroegste kan worden opgestart na 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid en voor zover er geen re-integratietraject lopende is. Voor het overige dient de bijzondere procedure voorzien in artikel I.4-82/1 van de codex te worden gevolgd.

    In principe betekent dit dat het eventueel mogelijk is om de bijzondere procedure reeds op te starten vóór de consolidatie (als die nog niet zou hebben plaatsgevonden na 9 maanden arbeidsongeschiktheid), in tegenstelling tot wat het geval is bij het re-integratietraject dat niet kan worden opgestart voor de consolidatie. Het zal echter vaak moeilijk zijn voor een arbeidsarts om vast te stellen dat de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk als de letsels nog evolueren (wat de essentie is van “consolidatie”). Als de arbeidsarts echter toch die vaststelling kan doen, omdat een terugkeer naar het overeengekomen werk duidelijk niet meer tot de mogelijkheden behoort, kan de werknemer desgewenst wel vragen om aangepast of ander werk te onderzoeken conform de bijzondere procedure (die vergelijkbare stappen bevat als het re-integratietraject): hiervoor geldt dan uiteraard niet de beperking dat men de consolidatie moet afwachten zoals vereist wordt voor het re-integratietraject in artikel I.4-72, tweede lid van de codex.