Erkenningsprocedure voor laboratoria voor werkplaatsmetingen

De erkenningsaanvraag wordt aangetekend verstuurd naar de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid en moet vergezeld gaan van de volgende inlichtingen en documenten:

  • De naam, voornaam, hoedanigheid en het adres van de aanvrager en, indien deze een rechtspersoon is, een afschrift van de oprichtingsakte van de vennootschap of van de statuten van de vereniging alsook de naam, voornamen, hoedanigheid en het adres van de persoon die met het beheer belast zijn.
  • De lijst van de verrichtingen waarvoor de erkenning wordt gevraagd.
  • Een personeelslijst, met daarop de na(men), kwalificaties en functies van de leidende persoon, de kwaliteitsverantwoordelijke, de technisch verantwoordelijken en het wetenschappelijk en technisch personeel dat betrokken is bij de verrichtingen waarvoor een erkenning werd aangevraagd.  Deze lijst gaat vergezeld van de afschriften van de diploma’s van deze personeelsleden.
  • De volledige beschrijving van de lokalen (plan en uitrusting) en van de aanwezige wetenschappelijke apparatuur.
  • Een beschrijving van de aanwezige wetenschappelijke literatuur en documentatie.
  • een kopie van  de kwaliteitsdocumenten.

Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van het op deze website beschikbare aanvraagformulier (DOC, 150 KB).

Elke relevante wijziging die gedurende de erkenningsperiode wordt aangebracht aan deze inlichtingen wordt zo snel mogelijk aan Algemene Directie Humanisering van de Arbeid gemeld. De administratie kan van de aanvrager eisen dat hij alle voor het onderzoek nuttige bijkomende documenten en informatie ter beschikking stelt.

De eerste erkenning wordt verleend voor een duur van maximum 3 jaar. De vraag om vernieuwing van deze erkenning wordt ten laatste zes maanden voor het verstrijken van de termijn ervan ingediend. De daarop volgende erkenning wordt verleend voor een onbepaalde duur.

Laatst aangepast: 20/06/2024

Help ons te verbeteren         

 

Logo Your Europe and EU flag This website is part of an EU quality network