Vergunning: Gebruik van vrij siliciumdioxide: lijst van ondernemingen die een vergunning hebben

Het koninklijk besluit van 17 juni 2019 tot wijziging van titel 1.- Chemische agentia van boek VI.- Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van de codex over het welzijn op het werk, wat het gebruik van vrij kristallijn siliciumdioxide betreft, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2019. Het trad in werking op 1 augustus 2019.

Dit koninklijk besluit schaft het vergunningensysteem voor het uitvoeren van straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden in open lucht af.

Straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden met gebruik van zand of andere korrels die meer dan 1% vrij kristallijn siliciumdioxide bevatten, blijven verboden.

Indien substitutie door een minder gevaarlijk procédé technisch onmogelijk is, wordt op dit verbod een uitzondering gemaakt voor het gebruik van straalbewerkingsprocédés met inherent watergebruik in open lucht. De blootstelling aan het kankerverwekkende inadembare kwarts is bij deze techniek aanzienlijk lager dan bij ‘droog zandstralen’.

‘Droog zandstralen’ met korrels die meer dan 1% vrij kristallijn siliciumdioxide bevatten wordt bijgevolg volledig verboden, ook in afgesloten systemen.