Erkenning: Erkende laboratoria (indeling per groep)

Deel 1 : Meten van chemische agentia in de lucht : groep 1 tot groep 5

Groep 1 : Inhaleerbare en inadembare (Alveolaire) deeltjes. voorbeeld : stof (niet ingedeeld), metalen en bepaalde metaalverbindingen, kwarts, nevels van anorganische zuren, natriumhydroxide...  

Groep 2 : Vezels. Voorbeeld : asbest, synthetische anorganische vezels...  

Groep 3 : Anorganische gassen en dampen inclusief organometaal-verbindingen. Voorbeeld : ammoniak, loodalkylverbindingen, kwik, zoutzuur, ozon, waterstofsulfide, chloor, waterstofcyanide, hydrazine, koolmonoxide, nikkelcarbonyl, stikstofoxide, waterstofperoxide...  

Groep 4 : Organische gassen en dampen. Voorbeeld : aromatische koolwaterstoffen, gehalogeneerde koolwaterstoffen, alcoholen ethers, ketonen, aldehyden, fenolen, mercaptanen, nitrillen...  

Groep 5 : Stoffen waarvan de analyse een hoge kwalificatie vereist. Voorbeeld : amines, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, bis-chloormethylether, ethyleenoxide, PCB's, isocyanaten, nitrosamines, pesticiden...  

Deel 2 : Andere verrichtingen : groep 6 tot groep 8

Groep 6 : Laboratoria erkend voor identificatie van asbest in materialen 

Groep 7 : Laboratoria erkend voor de analyse van industriële producten (andere dan asbesthoudende materialen) 

Groep 8 : Laboratoria erkend voor het meten van fysische agentia