Steeds meer partners voor de ePV-applicatie

Gepubliceerd op

-

2019

De applicatie ePV zag officieel het daglicht op 1 maart 2011 en is geleidelijk aan een onmisbaar werkinstrument geworden voor meer dan duizend sociale inspecteurs. In 2019 hadden de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten, de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, RSZ, TWW, RIZIV (twee inspectiediensten), RSVZ, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en FEDRIS zich reeds bij het project aangesloten.

Nieuwe partners

Sinds de oprichting van de ePV-applicatie heeft deze steeds meer partners verwelkomd en ontwikkelt ze zich steeds meer buiten haar oorspronkelijke toepassingsgebied, namelijk de "sociale sector".

Zo werden in 2019 de stappen naar de integratie van drie inspectiediensten van de FOD Economie, de Directie Controle Private Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken en de Directoraten-generaal Scheepvaart en Wegvervoer van de FOD Mobiliteit gezet. Eind 2019 maakten nieuwe inspectiediensten van de FOD Volksgezondheid ook hun belangstelling voor de applicatie ePV kenbaar.

De ontwikkeling en het gebruik van één enkele toepassing voor het ePV, zowel binnen als buiten de sociale sector, vertegenwoordigt een belangrijke toegevoegde waarde. Dit maakt het immers mogelijk voor de parketten en de auditoraten in de toekomst met slechts twee digitale stromen voor inkomende processen-verbaal te kunnen werken; enerzijds de stroom van de toepassing ePV en anderzijds de stroom van processen-verbaal van de politie, met heel wat efficiëntiewinsten in de strijd tegen sociale en andere vormen van fraude tot gevolg.

De werkzaamheden met het oog op de integratie van deze nieuwe partners brachten in 2019 de nodige nieuwe uitdagingen met zich mee voor de medewerkers van het project ePV, zowel op technisch, organisatorisch als op juridisch vlak.

Epv 2.0

Parallel met deze ontwikkeling hebben de ePV-partners de nodige initiatieven genomen om de bestaande toepassing aan te passen aan de nieuwe behoeften en aan de technologische evolutie. De analyse, die plaatsvond in 2018 en 2019, bracht een veertigtal werkpunten aan het licht waarmee rekening zal worden gehouden bij de ontwikkeling van de toepassing ePV 2.0 in de loop van 2020 en 2021.

Ontwikkeling van een nieuwe module voor de elektronische handtekening

In de loop van 2018 werden de projectverantwoordelijken van het ePV ervan op de hoogte gebracht dat de elektronische handtekeningapplicatie waarmee inspecteurs hun PV’s elektronisch kunnen ondertekenen, niet langer door de nieuwe browserversies zou worden ondersteund.

Er werd daarom een juridische en technische analyse uitgevoerd, op grond waarvan door het beheerscomité ePV een oplossing werd gekozen.

Het zoeken naar een valabele oplossing op technisch en juridisch vlak en de uitvoering ervan - met oog voor de nodige opleidingen en het changemanagement - vergde meer werk dan vooropgesteld. Dit had zijn invloed op de voortgang van het subproject ePV 2.0 in 2019.

De nieuwe handtekeningmodule ging in maart 2020 in productie.

Wat cijfermateriaal:

Totaal aantal PV’s en ePV’s opgemaakt sinds 2011
  Tot PV Tot via e-pv
2011 11.183 7.878
2012 10.933 9.159
2013 11.230 9.547
2014 12.274 10.996
2015 12.799 11.716
2016 12.634 11.781
2017 11.301 10.704
2018 11.771 11.064
2019 11.412 11.151

E-dossier: Wat houdt het project e-dossier juist in?

Het doel van het project e-dossier bestaat erin alle actoren (federaal en regionaal) in de keten van het sociaal strafrecht een platform te bezorgen waarop zij, naast de toepassing ePV en de functionaliteiten ervan, toepassingen en webservices ter beschikking krijgen die hen zullen toelaten om op termijn een volledige elektronische flux te realiseren vanaf de opening van een dossier door een signaal of een onderzoek tot en met de afsluiting van het dossier. Concreet zullen de huidige gegevensstromen die op het ePV volgen worden vervangen door elektronische gegevensstromen.

De betrokken actoren zullen dus automatisch elektronische feedback krijgen over het gevolg gegeven aan de opgestelde ePV's en zullen, onder voorbehoud van de nodige toegangsrechten, het e-dossier op een gebruiksvriendelijke manier kunnen raadplegen.

Het project e-dossier bestaat uit verschillende deelprojecten: e-bericht (mededeling van de berichten van de arbeidsauditeur over de strafvervolging), Ginaa 2.0. (beheer van de administratieve geldboeten), e-beslissing (elektronische verzending van de beslissingen tot het opleggen van een administratieve geldboete), e-domeinen (inning van de administratieve geldboetes), (overmaking van) vonnissen en arresten, “Simon Stevin” (statistieken en reporting), “Fiches per artikel van het Sociaal Strafwetboek” (Kennismanagement SSW), (het gebruik van een) E-reader/Viewer en uiteraard ook de beveiliging.

Enkele van deze deelprojecten waren reeds eerder opgestart of bevonden zich reeds in een gevorderd projectstadium, maar worden sinds de ontwikkeling van het e-dossier in het e-dossier geïntegreerd.

Wie is betrokken?

 • De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, en meer bepaald de directie administratieve geldboeten en de inspectiediensten Toezicht op de Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk;
 • De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD);
 • De inspectie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
 • De inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ);
 • De dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV);
 • De inspectiedienst van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSZV);
 • De Federale Overheidsdienst Justitie, en meer bepaald de arbeidsauditoraten, de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven;
 • De Federale Overheidsdienst Financiën, en meer bepaald de Administratie van de Inning en Invordering;
 • De Kruispuntbank Sociale zekerheid (KSZ);
  • De Politie.
  • Het Vlaamse Gewest
  • Het Brusselse Gewest
  • Het Waalse Gewest
  • De Duitstalige Gemeenschap

 
Het e-dossier, dat momenteel ontwikkeld wordt in het kader van het sociaal strafrecht, wordt op een generieke manier gebouwd, zodat het kan worden hergebruikt in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld voor het economisch (straf)recht.
Het e-dossier wordt ontwikkeld in samenwerking met Smals op basis van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst.

In 2019

In 2019 gebeurde de eerste analyse voor dit project en werkte Smals aan het opzetten van de globale architectuur en de basisprincipes.