Sociaal Strafwetboek: vele nieuwigheden in 2019!

Gepubliceerd op

-

2019

Het Sociaal Strafwetboek is in werking getreden in 2011.  Sindsdien werd het voortdurend aangepast aan de nieuwe wetgeving.  Sinds 2011 hebben 34 wetten en één koninklijk besluit wijzigingen aangebracht aan het Sociaal Strafwetboek.

2019 was geen uitzondering op de regel, aangezien 4 wetten het Sociaal Strafwetboek hebben gewijzigd en er 4 koninklijk besluiten tot stand kwamen tot uitvoering van dit Strafwetboek.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

De wetten

Dit zijn de wijzigingen die in 2019 werden aangebracht aan het Sociaal Strafwetboek:

1) Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal (B.S. 19.04.2019)

Deze wet verlengt de overgangsmaatregel betreffende de leiding van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) tot de aanstelling van de gevolmachtigde leidend ambtenaar.

2) Wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek (B.S. 25.03.2019)

Deze wet heeft verscheidene artikelen van het Sociaal Strafwetboek gewijzigd die betrekking hebben op de databank e-PV naar aanleiding van de invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie.

3) Wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (B.S. 29.03.2019)

Deze wet wijzigt artikel 186 van het Sociaal Strafwetboek om er inbreuken in op te nemen tegen de bepalingen die van toepassing zijn op de overeenkomst betreffende het mobiliteitsbudget.

4) Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek (B.S. 24.05.2019)

Deze wet verbetert een vergetelheid en voegt de verwijzing naar de overeenkomst voor het mobiliteitsbudget in artikel 186, 3° van het Sociaal Strafwetboek in.

De koninklijk besluiten die werden goedgekeurd of gewijzigd in 2019

Dit zijn de koninklijk besluiten die werden goedgekeurd of gewijzigd in 2019 tot uitvoering van het Sociaal Strafwetboek:

1) Koninklijk besluit van 1 maart 2019 ter uitvoering van de artikelen 4 en 40 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers. 

Dit koninklijk besluit bevat bepalingen van het sociaal strafrecht die de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid belasten met het toezicht op de naleving van bovengenoemde wet van 22 mei 2001.

2) Koninklijk besluit van 12 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek.

I. Artikel 1 van het koninklijk besluit vervangt artikel 5 van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 om er de volgende wijzigingen in aan te brengen:  

a) herschrijving van artikel 5 om een mengelmoes uit de wereld te helpen die tot stand gekomen is door de opeenvolgende wijzigingen van de artikelen van boek 1 en van boek 2 van het Sociaal Strafwetboek. 

b) De tekst van artikel 5 werd opgesmukt om er de verwijzing naar inspectiediensten die niet meer bestaan, uit te verwijderen;

  • de verwijzing naar de Rijksdienst voor Kinderbijslag is vervangen door de verwijzing naar FAMIFED;
  • verwijdering van de verwijzing naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke overheidsdiensten die werd opgeheven in 2017.

II. Invoeging van de aanstelling van een dienst die bevoegd is om toezicht uit te oefenen op de naleving van de bepalingen bedoeld in artikel 148 van het Sociaal Strafwetboek.  Tot dan was er geen enkele dienst aangesteld. (artikel 6/2 ingevoegd in artikel 2)

 III.  Invoeging van de aanstelling van een dienst die bevoegd is om toezicht uit te oefenen op de naleving van de bepalingen bedoeld in artikel 148/1 en 188/2 van het Sociaal Strafwetboek.  Tot dan was er geen enkele dienst aangesteld.  Deze twee artikelen van het Sociaal Strafwetboek bestraffen inbreuken inzake arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan.  (artikelen 6/3 en 6/4 ingevoegd in de artikelen 3 en 4)

IV. Aanstelling van de sociaal inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als dienst die bevoegd is om toezicht uit te oefenen op de naleving van artikel 353bis/8 van de programmawet (I) van 24 december 2002. (artikel 6/5 ingevoegd in artikel 5)

3) Koninklijk besluit van 17 augustus 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 1987 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en van de uitvoeringsbesluiten ervan en met het verlenen van de machtigingen bedoeld in deze wet (B.S. 11.09.2019)

Dit koninklijk besluit bepaalt dat de sociale inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voortaan bevoegd zal zijn in een specifieke situatie voor het toezicht op sommige bepalingen betreffende tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en meer bepaald om toe te zien op de regels voor wat betreft de situaties van illegale terbeschikkingstelling in het kader van een grensoverschrijdende tewerkstelling en, in voorkomend geval, om deze inbreuk vast te stellen met het oog op het toepassen van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden in België.

4) Koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. 28.10.2019)

Dit koninklijk besluit duidt de ambtenaren en beambten aan die belast worden met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan en van de Boeken 1, 2 en 3 op de elektrische installaties in de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen, en in de inrichtingen die personeel tewerkstellen.

Voltooiing van de fiches van de artikelen van het Sociaal Strafwetboek en van de wetsartikelen

In 2019 heeft de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen de laatste hand gelegd aan fiches van de 237 artikelen van de oorspronkelijke versie van het Sociaal Strafwetboek.  Deze fiches beschrijven alle etappes van de "levensloop" van elk artikel (vanaf het voorstel van de Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht tot de versie die wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad).

Daarnaast werden in 2019 ook de fiches opgemaakt van de 237 artikelen van de 35 wetten/koninklijk besluiten die het Sociaal Strafwetboek hebben gewijzigd van 2011 tot eind 2019.

 

Het Sociaal Strafwetboek heeft tot doel alle bepalingen betreffende de plichten en de macht van de sociaal inspecteurs, de dienst administratieve geldboeten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de straffen die van toepassing zijn en de inbreuken die worden bestraft met de sancties die zijn bepaald in het Sociaal Strafwetboek samen te brengen in één enkele tekst. 

Het Wetboek deelt de inbreuken op in vier niveaus in functie van de ernst van de inbreuken en bestraft ze met één van de vier sanctieniveaus die het bepaalt.