Een tsunami van aanvragen voor erkenningen als onderneming in moeilijkheden

Gepubliceerd op

-

2020

De procedure voor erkenning als onderneming in moeilijkheden werd in de nasleep van de aanslagen in 2016 ingevoegd in de Arbeidsovereenkomstenwet.  Tot begin 2020 kende dit geen groot succes, maar toen brak plots de coronacrisis uit.

Tijdens de eerste coronagolf werd de Directie die deze dossiers behandelt overspoeld door talrijke telefonische oproepen van getroffen ondernemingen met het oog op de invoering van een aanvraag tot erkenning door de minister van Werk.  Op slechts 5 dagen tijd werden er ruim 4.500 erkenningsaanvragen ingediend. De betrokken Directie, die bestaat uit slechts enkele medewerkers, had in die periode zelf een beetje weg van een “onderneming in moeilijkheden”.

Na een korte interne opleiding werden medewerkers van andere directies van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen (AD COA) ingezet voor het beantwoorden van de talrijke telefonische oproepen. Voor de administratieve verwerking en het klasseren van de 24 ontvangen postbakken met ruim 4.500 aanvragen, hebben talrijke medewerkers van de AD COA (van alle niveaus) meegeholpen.

In een versneld tempo werd een handleiding uitgewerkt als instrument voor het dossierbeheer.  

Een vereenvoudigde procedure

Vrij snel is op politiek niveau het besef gekomen dat de bestaande procedure tot erkenning in het kader van de Arbeidsovereenkomstenwet te omslachtig was en niet geschikt om een groot aantal dossiers te beheren binnen een korte tijdspanne. Vanaf 13 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 werd door de RVA een vereenvoudigde overmachtsprocedure uitgewerkt. In samenwerking met de Directie van de communicatie werden de 4.500 ondernemingen geheroriënteerd naar de RVA.

Ruim 500 vragen van ondernemingen, die we via het specifieke e-mailadres hebben ontvangen, werden beantwoord. In die periode werd een eerste initiatief genomen, in samenwerking met de IT-afdeling, voor de ontwikkeling van een applicatie om de digitale indiening van aanvragen mogelijk te maken. 

Tijdens de eerste golf heeft de betrokken Directie zich eveneens snel aangepast aan de nieuwe manier van werken: er werden een aantal quick wins gerealiseerd om voluit thuiswerken technisch mogelijk te maken.

In het kader van het volmachtbesluit nr. 46 werden er in de maand juni tijdelijke coronamaatregelen uitgewerkt (arbeidsduurvermindering, tijdskrediet, landingsbanen) voor ondernemingen die erkend worden als zijnde een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering op basis van de criteria die gelden in het kader van de SWT- reglementering. Om het administratief beheer van deze tijdelijke maatregelen voor de getroffen ondernemingen maximaal te vereenvoudigen, werd een modelaanvraagformulier uitgewerkt en ter beschikking gesteld op de website van de FOD. Daarnaast werd een bijkomende verklarende nota opgesteld om ondernemingen stapsgewijs te begeleiden bij het invullen van dit modelformulier.

Opleiding voor de medewerkers

Voor de economische werkloosheid voor bedienden werd in het KB nr. 46 een vereenvoudigde overgangsregeling uitgewerkt voor de periode van 1 september 2020 tot 31 december 2020, waarbij het krediet van het aantal weken tijdelijke werkloosheid tijdelijk werd verhoogd. Het te bewijzen criterium werd gekoppeld aan het aanbieden aan de bedienden die tijdelijk werkloos werden gesteld van twee vormingsdagen per maand.  Ook voor deze maatregelen heeft de betrokken Directie een modelformulier uitgewerkt en ter beschikking gesteld op de website.

Door de veelheid aan maatregelen met hun respectievelijke criteria, was het voor ondernemingen niet altijd even eenvoudig om door de bomen het bos nog te zien. Voor de medewerkers van de Ad Collectieve Arbeidsbetrekkingen werd in samenwerking met de Directie van de individuele arbeidsbetrekkingen, een vormingsvoormiddag georganiseerd, waarbij onder meer de criteria die gelden in de verschillende wetgevingen werden toegelicht. 

In het najaar van 2020 werd de RVA-overmachtsregeling gereactiveerd naar aanleiding van de tweede coronagolf. Dit heeft ertoe geleid dat de ondernemingen weinig gebruik hebben gemaakt van de tijdelijke coronamaatregelen uitgewerkt in het KB nr. 46.

Voor de medewerkers van de Directie van de begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering, is het jaar 2020 een intensief werkjaar geweest waarbij op een zeer korte tijd diende overgeschakeld te worden van de ene nieuwe reglementering naar de andere en snel overgeschakeld werd naar een andere, digitale manier van werken.

Ondernemingen in moeilijkheden kunnen met het oog op de invoering van de economische werkloosheid voor bedienden een beroep doen op een erkenningsprocedure. Dit impliceert dat de minister van Werk beoordeelt of de getroffen ondernemingen kunnen worden erkend als zijnde ondernemingen in moeilijkheden, op basis van onvoorziene omstandigheden, die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.