Doelstelling 5 : sociale Maribel

Gepubliceerd op

Strategische doelstelling 5 : Verbeteren van de opvolging van de besteding van de fondsen uitgekeerd in het kader van de Sociale Maribel.

De dotaties van de sociale en de fiscale Maribel worden beheerd door veertien sectorale Fondsen voor Bestaanszekerheid en één Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector. Op deze Fondsen wordt, naast de controle op de jaarrekening door een revisor, toezicht uitgeoefend door vijftien regeringscommissarissen. Zij worden via koninklijk besluit aangesteld op voordracht van de Minister van Werk en de Minister van Sociale Zaken (en Volksgezondheid).

We zullen op regelmatige basis alle regeringscommissarissen bij elkaar brengen en onderling overleg organiseren, om kennis, goede praktijken en ervaringen te kunnen uitwisselen.

Het is de bedoeling om, samen met alle regeringscommissarissen, stapsgewijs tot een procedurebeschrijving te komen waarin de belangrijkste deelaspecten van de sociale Maribel aan bod komen. Dit zal bijdragen tot een uniforme toepassing van de wetgeving.

Door de informatie van de regeringscommissarissen over de recente beslissingen van de beheerscomités samen te brengen met de gegevens uit de jaarlijkse rapporten van de Fondsen willen we ten slotte inzetten op een permanente monitoring van de besteding van de middelen (meer dan 1,3 miljard € op jaarbasis).