Agressie tegen inspecteurs: oprichting van een interdepartementale werkgroep

Gepubliceerd op

-

2020

Geconfronteerd met de vaststelling dat de agressie tegen de inspectiediensten verhoogt, heeft het College van Voorzitters van de FOD’s op 3 september 2019 het volgende beslist:

 “Met betrekking tot de problematiek van de toenemende agressie tegen inspecteurs en de opvolging ervan door parketten en rechtbanken, wordt een werkgroep ermee belast de diverse aspecten ervan nader te onderzoeken en eventuele voorstellen te formuleren.

Deze werkgroep zal bijeenkomen op initiatief van de FOD Werkgelegenheid die hiertoe een uitnodiging zal sturen aan de leden van het College.”

Na een oproep door het secretariaat van het College van voorzitters werd een lijst samengesteld met de departementen en hun vertegenwoordigers die wensen deel te nemen aan deze werkgroep. De RSZ, FOD Volksgezondheid, FOD Financiën, FOD Economie, FOD BOSA, FOD Sociale Zekerheid, FOD Binnenlandse Zaken en het RIZIV hebben bevestigd. Daarna sloten ook de FOD Mobiliteit en de RVA zich aan bij dit initiatief.

De Afdeling van de juridische studiën en de geschillen van de FOD Werkgelegenheid werd aangeduid als voorzitter van de werkgroep.

 

Eerste vergaderingen in 2020

Een eerste vergadering vond plaats op 2 maart 2020. In deze startvergadering werden de doelstelling van de werkgroep en de werkwijze toegelicht. Het doel betreft de gezamenlijke bespreking van de diverse juridische aspecten en de procedure van behandeling door parketten en rechtbanken, om juridische vragen en thema’s te analyseren, ervaringen en best practices uit te wisselen, en zo meer kennis te verkrijgen.

Aan de hand van een in te vullen template door de departementen werden juridische vragen, knelpunten en moeilijkheden in kaart gebracht die zich voordoen bij de juridische procedure na een voorval van agressie.

Tijdens de tweede vergadering vond een bespreking plaats van diverse juridische thema’s aangebracht door de leden van de werkgroep. Elk thema werd ingeleid met een juridische schets van de problematiek aan de hand van presentaties. Daarna werd gevraagd naar ieders ervaringen en kennis, om te komen tot een uitwisseling van kennis, ervaringen en “best pratices”. Ook de aspecten van de juridische procedures werden samen besproken in de werkgroep.

Na de vergaderingen werd een uitgebreid verslag, samen met de presentaties van de vergadering, bezorgd aan de deelnemers, zowel in het Frans als in het Nederlands.

De verderzetting van de werkgroep met vergaderingen in het voorjaar 2021 is voorzien, om de discussie verder uit te diepen en juridische kennis ui te wisselen. Ook de uitnodiging van gastsprekers staat op de agenda voor 2021.