2020, een uitzonderlijk jaar: verschillende speciale cellen worden opgericht om de crisis te beheren!

Gepubliceerd op

-

2020

2020, de regering is nog steeds in lopende zaken. In Europa maakt het coronavirus zijn eerste slachtoffers. Binnen enkele weken heeft een gezondheidscrisis de hele wereld in haar greep. 

Vanaf maart wordt een regering met bijzondere machten samengesteld. Op 27 maart kent de wetgever de Koning aan de hand van twee verschillende wetten de bijzondere machten toe die hem de mogelijkheid bieden de noodzakelijke maatregelen goed te keuren om de verspreiding van het virus in te dijken en de sociale en economische gevolgen van de gezondheidscrisis te beperken.

Het actiekader van de Koning op het vlak van werk wordt bepaald in artikel 5, §1, 5° van de wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II):

aanpassingen door te voeren in het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, met het oog op de bescherming van de werknemers en van de bevolking, de goede organisatie van de ondernemingen en de overheid, met vrijwaring van de economische belangen van het land en de continuïteit van de kritieke sectoren.

Intussen bereidt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zich ook voor om de crisis aan te pakken. Er wordt een crisiscel opgericht samen met verschillende specifieke cellen, waaronder de "Cel Reflectie", de "Cel Wetgeving" en de "Cel FAQ".  Er worden medewerkers van de Directie van de juridische studiën en de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen aangeduid om de verscheidene cellen te ondersteunen.

De investering die gevraagd èn geleverd werd, is enorm. Het resultaat is navenant.

De "Cel Wetgeving » bestaat uit leden van de Algemene Directies Individuele Arbeidsbetrekkingen, Collectieve Arbeidsbetrekkingen en Humanisering van de Arbeid.   Een lid van de Directie van de juridische studiën van de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen staat in voor de coördinatie. 

Onvermoeibare arbeid

De "Cel Wetgeving » zal gedurende verscheidene maanden onafgebroken - ook 's avonds, tijdens de weekends en op feestdagen - onder enorme druk werken om tekstontwerpen op te stellen voor de beleidscel, dit vaak op zeer korte termijn, soms zelfs enkele uren.  

De oefening gebeurt volgens een zeer specifieke modus operandi. Er wordt een eerste versie opgesteld en voorgelegd aan verscheidene groepen op politiek niveau. Elke vergadering leidt tot verbeteringen en een coördinatie tot er een consensus over de inhoud van de teksten wordt bereikt en een definitieve versie kan worden voorgelegd aan de Ministerraad.  

In minder dan drie maanden hebben de leden van de "Cel Wetgeving" 15 ontwerpteksten opgesteld die een 40-tal maatregelen bevatten die tot doel hebben zowel de werknemers als de werkgevers te steunen.

  • 5 ontwerpen van besluit inzake bijzondere machten,
  • 5 wetsvoorstellen en
  • 5 ontwerpen van koninklijk besluit.

Deze periode leverde veel ervaringen op, zowel op professioneel als menselijk vlak. 

De nauwe samenwerking tussen de verschillende leden van de "Cel Wetgeving" heeft er niet alleen toe geleid dat men de minister kwaliteitsvolle teksten kon voorleggen, maar heeft ook bijgedragen tot het behoud van de motivatie van de medewerkers en tot een echte morele steun.