Aanvraag tot opname in de lijst van personen die als bouwdirectie belast met de uitvoering ook de functie van veiligheidscoördinator kunnen uitvoeren

(Koninklijk besluit van 19 januari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (PDF, 450.05 KB))

Op 27 januari 2005 verscheen het bovenvermeld koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit, dat onmiddellijk van kracht werd, verandert onder meer de voorwaarden waaraan veiligheidscoördinatoren moeten voldoen op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen voor bouwwerken met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m2.

Onder bepaalde voorwaarden kan op bouwplaatsen kleiner dan 500 m² en waar ofwel werkzaamheden uitgevoerd worden opgesomd in artikel 26, § 1 ofwel de omvang van de werkzaamheden ten minste gelijk is aan de omvang gedefinieerd in artikel 26, § 2 van voornoemd besluit, de natuurlijke persoon die één van de betrokken bouwdirecties belast met de uitvoering leidt, of één van zijn werknemers de volgende functies uitoefenen:

 • coördinator-verwezenlijking op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar de medewerking van een architect vereist is.
 • coördinator-ontwerp en van coördinator-verwezenlijking op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar de medewerking van een architect niet vereist is.

Deze voorwaarden zijn:

 1. De persoon die de functie van coördinator uitoefent moet het bewijs kunnen leveren dat hij voldoet aan volgende vereisten:
  1. Ten minste 10 jaar nuttige beroepservaring bezitten inzake de soorten werken, bedoeld in artikel 26, § 1, waarvoor de functie van coördinator wordt uitgeoefend, alsook kennis van de uitvoerings- en risicopreventietechnieken van de andere werken die het voorwerp uitmaken van dezelfde coördinatieopdracht.
  2. Gedurende ten minste vijf jaar een onderneming hebben geleid die bouwwerken als voorwerp had ofwel een beroepservaring van minstens vijf jaar bezitten in verband met de leiding van een tijdelijke of mobiele bouwplaats of met het beheer en de opvolging van de werken op een tijdelijke of mobiele bouwplaats.
  3. Gedurende de laatste vijf jaar op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar hij de functie van coördinator heeft uitgeoefend, en wegens inbreuken op de voorschriften betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, niet het voorwerp te hebben uitgemaakt van:
   • hetzij een definitief geworden veroordeling;
   • hetzij een administratieve geldboete;
   • hetzij een niet vernietigd bevel tot stopzetting der werken in toepassing van de bepalingen van artikel 3 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.
   De natuurlijke persoon van de werkgever is ook onderworpen aan deze voorwaarde c.
  4. Hetzij een vervolmakingsvorming inzake welzijn op het werk, hetzij een opleiding in een erkend centrum voor middenstandsopleiding, een opleiding in het kader van een industriële leerlingenwezen of een andere beroepsopleiding hebben beëindigd, waarin gedurende ten minste 24 uur ten minste de volgende onderwerpen werden behandeld:
   • de wettelijke en reglementaire voorschriften inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
   • de veiligheidsrisico’s op bouwplaatsen;
   • de gezondheidsrisico’s op bouwplaatsen;
   • het uitvoeren van risicoanalyses en het integreren en vaststellen van passende preventiemaatregelen, met inbegrip van deze nodig voor het uitvoeren van latere werkzaamheden aan het bouwwerk;
   • de instrumenten bij de coördinatie en coördinatiepraktijken.
 2. De bouwdirectie is opgenomen in een lijst die de Algemene Directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk publiceert op de webstek ven de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en die de aannemers vermeldt die aan alle onder punt 1 vermelde voorwaarden voldoen.

Om te worden opgenomen in die lijst richten de aannemers een aanvraag aan:

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie van het Toezicht Welzijn op het Werk

Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
E-mail: tww@werk.belgie.be 

De aanvraag bevat minstens volgende inlichtingen en documenten:

 1. inlichtingen betreffende de aannemer
  • naam en adres;
  • voorwerp van de onderneming;
  • maatschappelijke vorm;
  • identificatienummer van de onderneming (KBO-nummer);
  • naam, adres en rijksregisternummer van persoon belast met het dagelijks beheer;
  • elektronisch adres dat kan gebruikt worden voor de communicatie met de aanvrager;
 2. namen en adressen van de natuurlijke personen die optreden als veiligheidscoördinator alsook hun rijksregisternummer;
 3. opgave van het soort werken, bedoeld in artikel 26, § 1, waarvoor men de aanvraag doet;
 4. de bewijsstukken dat iedere persoon die zal optreden als coördinator aan de voorwaarden 1a, 1b en 1d hierboven voldoet.

De aannemer wordt op de lijst geplaatst na verificatie van de bewijsstukken en vaststelling dat aan alle onder punt 1 opgesomde voorwaarden voldaan is. Hierbij kan de aannemer gehoord worden op het kantoor van een regionale directie van de Algemene Directie van het Toezicht Welzijn op het Werk, afdeling basistoezicht.

Voor verdere uitleg kan steeds contact opgenomen worden met

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie van het Toezicht Welzijn op het Werk
ir. Tom Vermeersch
adviseur – nationale coördinator bouwtoezicht
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
telefoon: 02/233 42 20
E-mail: tom.vermeersch@werk.belgie.be

De aanvraag kan gedaan worden aan de hand van onderstaand elektronisch formulier, dat u kan downloaden en invullen. Vervolgens kan u het per mail naar “tww@werk.belgie.be” versturen.