NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuw pleegouderverlof

22-01-2019

Zoals al eerder aangekondigd, is de wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof op 1 januari 2019 in werking getreden. Deze wet van 6 september 2018 wordt op haar beurt zelf gecorrigeerd door hoofdstuk 19 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS 17 januari 2019). 

Voor wat het pleegouderverlof betreft, voegt de wet van 6 september 2018 een nieuw artikel 30sexies toe aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten om een nieuw type van verlof tot stand te brengen in geval van langdurige pleegzorg. 

Dit nieuw artikel 30sexies voorziet dat de werknemer die is aangesteld als pleegouder door de rechtbank, door een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, door de diensten van L’Aide à la Jeunesse of door het Comité Bijzondere Jeugdbijstand en die naar aanleiding van een plaatsing in het kader van langdurige pleegzorg een minderjarig kind in zijn gezin onthaalt, met het oog op de zorg voor dit kind, eenmalig recht op pleegouderverlof heeft gedurende een aaneengesloten periode van maximum zes weken. Onder langdurige pleegzorg verstaat men de pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven. 

Dit pleegouderverlof moet een aanvang nemen binnen twaalf maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft. 

Voor het overige zijn de uitoefeningsvoorwaarden van dit nieuwe pleegouderverlof vrij gelijklopend met deze van het adoptieverlof (duur van het verlof, kennisgeving, ontslagbescherming,…).
 

Voor vragen met betrekking tot de financiering van dit type van verlof, dient u zich te wenden tot uw ziekenfonds.  
 
Bron :
Wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, die op 1 januari 2019 in werking is getreden (BS 26 september 2018), zoals gewijzigd door hoofdstuk 19 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, met inwerkingtreding op 31 december 2018 (BS 17 januari 2019).


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens